Aktializacja wf-best wf-best aktializacje TuInfo
TuInfo

WAPRO - WF-bEST Historia zmian w programie. Aktualizacje

WF-bEST wersja 7.60.0 Aktualizacja z dnia 04.10.2010

 • Dostosowano struktury danych oraz program do współpracy z pozostałymi produktami Asseco WAPRO w wersji 7.60.0
 • Zoptymalizowano algorytmy i wewnętrzne procedury systemu

WF-bEST wersja 7.50.4 Aktualizacja z dnia 07.05.2010

 • Zmodernizowano funkcję dopasowanie okien do rozdzielczości oraz dodano własną funkcję maksymalizacji okien umożliwiającą poprawną pracę programu na systemach operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7
 • Uaktualniono moduł obsługi urządzeń zewnętrznych : czytniki kodów kreskowych, kolektory danych, drukarki etykietujące
 • Dodano możliwość wykonania amortyzacji bilansowej dla wieczystego użytkowanie gruntów
 • Stworzono możliwość wykonania amortyzacji środka trwałego za okres wcześniejszy, pomimo istnienia w systemie późniejszych operacji takich jak zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, czyli operacji nie mających wpływu na samą amortyzację
 • Zmodernizowano funkcję amortyzacji dla wielu środków trwałych. W przypadku, gdy niektóre środki z wybranej grupy nie mogą być zamortyzowane, wyświetlany jest stosowny komunikat dający możliwość ich pominięcie
 • Wprowadzono możliwość przechowywania i wyświetlania historii zmian nazwy środków trwałych i elementów wyposażenia. W przypadku ŚT zmiany należy dokonywać bezpośrednio na formularzu przy pomocy przycisku [popraw], natomiast w przypadku wyposażenia - poprzez wykonanie operacji zmiany nazwy
 • Dodano nową gałąź na drzewie filtrów wyposażenia - środki ściągnięte z ewidencji. Filtr ten uwzględniany jest również dla wydruków
 • Na wydrukach wszystkich raportów dodano informację: nazwa firmy, nazwa programu przetwarzania oraz wersja używanego oprogramowania. Uporządkowano stopki wydruków, poprawiono daty wykonania wydruku. Wprowadzono sortowanie chronologiczne operacji na wydrukach

WF-bEST wersja 7.50.0 Aktualizacja z dnia 03.11.2009

 • Dostosowano struktury bazy danych do struktur pozostałych programów linii 7.50.0.

WF-bEST wersja 7.40.8 Aktualizacja z dnia 01.07.2009

 • Ewidencja majątku
  • Do drzewa statusów dodano metodę amortyzacji środków amortyzowanych
  • Dodano obsługę kolektorów danych w module inwentaryzacji
 • Księgowanie
  • W metajęzyku dekretów poprawiono księgowanie na kontach analitycznych przy użyciu parametrów
 • Ogólne
  • Przeprowadzono "face-lifting" formatek, ikon, komponentów
  • Poprawiono procedurę generowania kodów kreskowych (wyliczanie cyfry kontrolnej)

WF-bEST wersja 7.40.6 Aktualizacja z dnia 15.05.2009

 • Ewidencja majątku i wyposażenia
  • Poprawiono sortowanie majątku wg kodu kreskowego
  • Dodano informacje o pojeździe na formatce majątku
  • Poprawiono przekazywanie filtrów majątku i wyposażenia do raportów Crystal Reports
  • Umożliwiono dodanie elementów składowych środkom trwałym w budowie (inwestycjom) bez przeprowadzania operacji ulepszenia
  • Poprawiono przenoszenie dotychczasowego umorzenia bilansowego na podatkowe
  • Zmodyfikowano grafikę i logotypy wg nowych wzorów
  • Zaktualizowano help programu

WF-bEST wersja 7.40.4 Aktualizacja z dnia 05.03.2009

 • Raporty
  • W raporcie inwentaryzacyjnym zmieniono wartość ST na wartość zaktualizowaną
  • Poprawiono wartość w polach "ogółem" na raportach "Wykaz SMT - amortyzowane i zamortyzowane w okresie, wg grup i klasyfikacji" oraz "Wykaz SMT - amortyzowane i zamortyzowane w okresie, wg miejsc i grup"
  • Poprawiono wartość w polu "Zmniejszenia wartości" przy operacji przekazania w raportach "Zwiększenia, zmniejszenia wartości - informacje bilansowe" oraz "Zwiększenia, zmniejszenia wartości - informacje podatkowe"
 • Operacje Majątku i wyposażenia
  • Umożliwiono drukowanie etykiet wg ustawionego porządku wyświetlania w browserze
  • Poprawiono mechanizm cofania operacji wyposażenia aby nie zaokrąglał wartości do pełnych złotych
  • Poprawiono ustawienie kursora po wykonaniu operacji powielania ST i wyposażenia aby ustawiał się na powielony element
  • Poszerzono pola numeru inwentarzowego dla wyszukiwania ST i wyposażenia do 40 znaków
  • Wymuszono zapis formatki majątku po wycofaniu ostatniej lub wszystkich operacji
  • Usunięto błąd, który w sporadycznych przypadkach pokazywał nieprawidłową wartość kolumny "Wartość na początku roku" w podglądzie zwiększeń/zmniejszeń w kartotece środków oraz na raportach dotyczących zwiększeń i zmniejszeń wartości
 • Import/Export
  • Poprawiono przypisanie wyposażenia do grup podczas importu z pliku tekstowego
  • Poprawiono procedurę importu majątku z pliku tekstowego
 • Kartoteki
  • W kartotece miejsc dodano przełącznik wyświetlający hierarchiczny przydział miejsc aby w jednostce nadrzędnej było widać składniki jednostek podrzędnych
  • Poprawiono procedurę powielania w kartotece pracownika
 • Administrator
  • Dodano możliwość włączenia/wyłączenia tła aplikacji
 • Urządzenia zewnętrzne
  • Dodano możliwość wykorzystania zewnętrznego edytora etykiet DYMO LABEL oraz przy zapisie etykiet do plików tekstowych

WF-bEST wersja 7.40.2 Aktualizacja z dnia 04.12.2008

 • Operacje Majątku i wyposażenia
  • Przebudowano i zaktualizowano raporty:
  • "PK" oraz "PK wg operacji" - dodana data wydruku, sumowanie dla stron, drobne zmiany w wyglądzie.
  • "Operacje wyposażenia - raport ogólny" oraz "Operacje wyposażenia"
  • "OT" oraz "OTW" - dodano charakterystykę i uwagi do majątku
  • "Ewidencja wyposażenia dla KPiR wg osób odpowiedzialnych"
  • "Wykaz wyposażenia wg miejsc
  • Usunięto raport "Ewidencja wyposażenia wg miejsc dla KPiR i KH" - przedstawiał identyczne dane jak "Wykaz wyposażenia wg miejsc"
  • Do definicji raportów dodano 2 kolejne miejsca wywołania: Inwentaryzacja oraz Operacje na wyposażeniu.
 • Obsługa Majątku i Wyposażenia
  • Poprawiono wyliczanie pozostałej do rozdzielenia kwoty w operacji korekty planu amortyzacji bilansowej i podatkowej
  • Do pozycji inwentaryzacji dodano numer inwentarzowy majątku/wyposażenia
 • Administrator
  • Dostosowano program do systemu Windows Vista
  • Dodano informator o nowościach WA-PRO w głównym oknie aplikacji

WF-bEST wersja 7.40.0 Aktualizacja z dnia 03.11.2008

 • Dodano obsługę drukarek etykietujących. Funkcja wydruku dostępna jest z kartoteki majątku, wyposażenia oraz pozycji inwentaryzacji.
 • Zoptymalizowano procedurę tworzenia dekretów za pomocą metajęzyka
 • Dodano raport "Wykaz SMT - wg sposobu nabycia
 • Zoptymalizowano raport "Wykaz wyposażenia wg miejsc" aby uwzględniał pozycje bez zarejestrowanego dokumentu zakupu
 • Poprawiono wybór roku obrotowego w raportach - raporty uwzględniają teraz tylko zadany rok obrotowy
 • Poprawiono dane na raporcie PK w sytuacji gdy środek trwały posiadał więcej niż 1 stanowisko kosztów z identycznym podziałem procentowym
 • Zoptymalizowano raporty "Ewidencja wyposażenia wg miejsc dla KPiR i KH" oraz "Ewidencja wyposażenia wg osób dla KPiR i KH"
 • Wprowadzono szereg drobnych poprawek w kartotece majątku i wyposażenia

WF-bEST wersja 7.31.2 Aktualizacja z dnia 30.05.2008

 • Konwerter z DOS
  • Poprawiono opcję aktualizacji wybranej firmy
  • Poprawiono przenoszenie wartości ST modyfikowanych
  • Poprawiono nadawanie numeru inwentarzowego
  • Poprawiono wyliczanie operacji dla wartości niematerialnych i prawnych
  • Poprawiono wyliczanie zaktualizowanej wartości ST po przeprowadzonych zwiększeniach
  • Poprawiono przenoszenie ST sprzedanych i zlikwidowanych z zerową stawką amortyzacyjną
 • Obsługa i ekran Majątku Trwałego oraz Obsługa wyposażenia
  • Wprowadzono ograniczenie modyfikacji cen dokumentu zakupu ST przyjętych do użytkowania
  • Operacje wyposażenia - dodano wywołanie raportu "Operacje wyposażenia" dla bieżącej pozycji wyposażenia
  • Amortyzacja składników - na formatce wykonywanej amortyzacji umożliwiono tymczasową zmianę okresu i daty amortyzacji dla amortyzowanych środków.
  • Do operacji "Zmiana osoby odpowiedzialnej" dodano możliwość określenia daty operacji
  • Wyposażenie - poprawiono filtrowanie wyposażenia na drzewku statusów
  • Wyposażenie - poprawiono wyświetlanie miejsca użytkowania na formatce edycji
  • Wyposażenie - umożliwiono wydruk dokumentu OTW z poziomu formatki edycji wyposażenia po wprowadzeniu dokumentu zakupu wyposażenia. WAŻNE - aby wydrukować dokument OTW należy przyjąć wyposażenie do użytkowania za pomocą zdefiniowanej operacji oraz przypisać ten rodzaj dokumentu do operacji Przyjęcia do użytkowania na formatce definicji operacji wyposażenia. Dokument OTW w odróżnieniu od OT nie posiada automatycznego numeru. W jego miejsce jest drukowane puste pole do wypełnienia.
 • Raporty
  • Dodano raport "Ewidencja wyposażenia wg miejsc dla KPiR i KH"
  • Dodano raport "Ewidencja wyposażenia wg osób dla KPiR i KH". Z uwagi na definiowane przez użytkownika operacje na wyposażeniu, w raporcie nie istnieje pozycja "Data sprzedaży/likwidacji" oraz "Dokument sprzedaży/likwidacji". Dane te można umieścić w uwagach wyposażenia, których treść zapisywana jest na raporcie
  • Do karty ST dodano numer seryjny majątku
  • Na dokumencie PK poprawiono rozkład danych
  • Dodano raport "Operacje wyposażenia - raport ogólny" dla wszystkich pozycji wyposażenia

WF-bEST wersja 7.31.0 Aktualizacja z dnia 18.02.2008

 • Obsługa i ekran Majątku Trwałego oraz Obsługa Wyposażenia
  • Dodano obsługę czytnika kodów kreskowych
  • Poprawiono zapis amortyzacji indywidualnej
  • Odblokowano dostęp do pól formatki powielającej element wyposażenia
  • Raporty
  • Poprawiono wygląd raportu OT i Inwentaryzacja - Wykaz ST wg miejsc
  • Do kartoteki miejsc użytkowania dodano wywołanie raportów grupujących wg miejsc
  • Dodano Raport inwentaryzacyjny
 • Inwentaryzacja
  • Umożliwiono zapis stanu inwentarza ST i wyposażenia. Pozycje można wprowadzać na spis inwentaryzacyjny ręcznie z kartoteki majątku i wyposażenia lub przy użyciu czytnika kodów kreskowych. Umożliwiono też usuwanie, nadpisywanie i wyszukiwanie pozycji za pomocą czytnika.
 • Administrator
  • Dodano konfigurację czytnika kodów kreskowych
 • Expoty/Import
  • Export do pliku / Import z pliku - dodano informacje o amortyzacji jednorazowej w limicie odpisów

WF-bEST wersja 7.30.0 Aktualizacja z dnia 21.11.2007

 • Wprowadzono wstępną funkcjonalność obsługi kodów kreskowych niezbędną do wykonania inwentaryzacji - grupowe nadawanie i usuwanie kodów kreskowych, edycja i wyszukiwanie. Maska kodu kreskowego jest definiowana w ustawieniach numeracji dokumentów. Inwentaryzacja ST i wyposażenia za pomocą kolektora danych i czytników kodów kreskowych będzie dostępna w najbliższej wersji WF-bEST.
 • Do filtra majątku dodano pola "wartość nieamortyzowana bilansowa", "wartość nieamortyzowana podatkowa" oraz "czy amortyzacja jednorazowa"
 • Zoptymalizowano procedury importowe dla środków z historią odpisów
 • Poprawiono zapis środków z odpisami podatkowymi
 • Poprawiono procedurę anulowania ostatniej operacji
 • Poprawiono generowanie planu amortyzacji i samej amortyzacji dla środków trwałych, dla których zmieniono rodzaj amortyzacji poprzez operację "zmiana parametrów amortyzacji"
 • Poprawiono zaokrąglenia kwot operacji wyposażenia
 • Zoptymalizowano wyliczanie dekretów generowanych za pomocą metajęzyka dla stanowisk kosztowych z przydziałem ułamkowym

WF-bEST wersja 7.20.0 wydanie 2. Aktualizacja z dnia 31.08.2007

 • Poprawiono wyliczanie dekretu dla stanowiska kosztowego z przydziałem ułamkowym
 • Do filtra majątku na "drzewku" dodano pola wartość nieamortyzowana bilansowa i podatkowa oraz czy amortyzacja jednorazowa w limicie 50000 EUR
 • Poprawiono procedurę operacji wyposażenia aby nie zaokrąglał cen netto i brutto do pełnych złotych