TuInfo TuInfo TuInfo
TuInfo

WAPRO - WF-Mag Historia zmian w programie - Aktualizacje

Sprawdz promocyjen ceny i zamów aktualizacje programów WAPRO z nowymi stawkami VAT (23%, 6%, 8%)

WF-Mag wersja 7.60.0 Aktualizacja z dnia 04.10.2010

 • NOWE FUNKCJE PROGRAMU
 • Nowe stawki VAT
 • Dodano do kartoteki stawek VAT nowe stawki zgodnie z projektem ustawy z dnia 9 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Zmodyfikowano rejestry VAT w celu dostosowania ich do wymogów wyżej wymienionego projektu ustawy.
 • Dodano nowe raporty umożliwiające wydruk zestawień nowych pozycji stawek VAT z rejestrów VAT.
 • Dodano operację grupowej zmiany aktualnej, podstawowej stawki VAT na proponowaną w wyżej wymienionej propozycji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Operacja umożliwia automatyczną zmianę stawki VAT z 22% na 23% wszystkich pozycji asortymentowych w kartotece programu, we wszystkich magazynach.
 • Obsługa sprzedaży opodatkowanej na szczególnych zasadach - VAT marża
 • W programie dodano podstawowe mechanizmy umożliwiające obsługę sprzedaży na szczególnych zasadach VAT marża.
 • Atrybut pozycji asortymentowej "Artykuł podlegający VAT marża". Tylko towary oznaczone wyżej wymienionym atrybutem mogą podlegać sprzedaży na szczególnych zasadach opodatkowania VAT marża. W programie zablokowano możliwość sprzedaży VAT marża pozycji nie oznaczonych tym atrybutem.
 • Zmodyfikowano działanie formatki wprowadzania asortymentu do kartoteki asortymentowej w przypadku wprowadzania towaru przeznaczonego do sprzedaży opodatkowanej na zasadach VAT marża. Dostępna jest tylko cena zakupu brutto, towary przeznaczone do sprzedaży VAT marża mają zablokowaną kontrolkę stawki zakupu VAT w pozycji "nie podlega".
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością wprowadzania na jeden dokument zarówno towarów opodatkowanych na zasadach ogólnych i szczególnych. Po wprowadzeniu pierwszej pozycji asortymentowej na dokument, przyjmuje on tryb umożliwiający dalej wprowadzanie pozycji tego samego typu to jest przeznaczonych do sprzedaży opodatkowanej na zasadach ogólnych lub szczególnych.
 • W kartotece asortymentowej dodano stały filtr pozwalający, w zależności od ustawienia, wyświetlać towary przeznaczone do sprzedaży opodatkowanej na zasadach ogólnych lub szczególnych VAT marża. Filtr włączany i wyłączany jest ikonką znajdującą się ponad drzewkiem filtra obok ikonki umożliwiającej wyświetlanie asortymentów zablokowanych lub niezablokowanych.
 • Zmodyfikowano rejestry VAT dostosowując je do rejestrowania dokumentów sprzedaży VAT marża.
  Uwaga! - W rejestrze, w pozycjach związanych ze sprzedażą VAT marża znajdują się wyłącznie wartości marża netto, podatek VAT oraz marża brutto.
 • Faktura VAT Marża. Dodano do programu dokument handlowy umożliwiający sprzedaż towarów opodatkowanych na szczególnych zasadach VAT marża. W pozycjach faktury widoczne są wyłącznie "Cena sprzedaży brutto", "Ilość", "Wartość sprzedaży brutto" a faktura ma podsumowaną wyłącznie wartość sprzedaży brutto.
 • Paragon VAT Marża. Dodano do programu paragon umożliwiający sprzedaż towarów opodatkowanych na szczególnych zasadach VAT marża. W pozycjach paragonu widoczne są wyłącznie "Cena sprzedaży brutto", "Ilość", "Wartość sprzedaży brutto" a paragon ma podsumowaną wyłącznie wartość sprzedaży brutto.
  Uwaga! - Aby można było drukować paragony VAT marża na drukarce fiskalnej, w urządzeniu musi być zaprogramowana "zwykła" stawka VAT 0% (sprzedaż opodatkowana na zasadach ogólnych) a następnie druga stawka VAT 0% tzw. "zero techniczne" (w tej kolejności).
  Na przykład:
  - A - 22%
  - B - 7%
  - C - 0%
  - D - 3%
  - E - 0% (zero techniczne przeznaczone do rejestracji sprzedaży opodatkowanej na zasadach szczególnych VAT marża)
  - F - 5%
  - G - ZW
 • Nowe raporty CRYSTAL REPORTS
 • Cennik. Raport prezentujący informacje związane z polityką cenową firmy, od zdefiniowanych rubryk cenowych, definicji cenowych kartotek asortymentowych, grup cenowych kontrahentów, indywidualnych cen dla kontrahentów, do bieżącego cennika z uwzględnieniem aktualnych akcji promocyjnych, narzutów i marż.
 • Rozrachunki z wybranym kontrahentem. Zestawienie prezentujące chronologicznie transakcje z kontrahentem wraz z szczegółowym rozliczeniem transakcji. Prezentuje ono saldo każdej transakcji oraz stan końcowy rozrachunków z kontrahentem.
 • Dokumenty handlowe nowe "wzory własne" wykonane w wersji polsko - angielskiej. Wersje domyślne, przeznaczone do dalszej modyfikacji przez użytkowników w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb:
  - Faktura VAT - wersja dwujęzyczna (polski i angielski)
  - Faktura VAT WDT - wersja dwujęzyczna (polski i angielski)
  - Faktura VAT WNT wersja dwujęzyczna (polski i angielski)
 • Dokumenty handlowe nowe "wzory własne" wersje domyślne przeznaczone do dalszej modyfikacji przez użytkowników w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb:
  - Wydanie magazynowe WZ
  - Zamówienie od odbiorców
  - Zamówienia do dostawców
 • Dokumenty finansowe nowe "wzory własne" w wersjach domyślnych, przeznaczone do dalszej modyfikacji przez użytkowników w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb:
  - Kasa Przyjmie KP
  - Kasa Wyda KW
 • Moduł produkcji / montażu
 • Dodano definicje receptur różniące się od definicji produktu. Receptury umożliwiają ustalenie kolejności operacji oraz możliwość dodatkowych opisów etapów produkcji/montażu.
 • Dodano możliwość generowania zleceń produkcyjnych do zamówień. O ilości przyjętej do realizacji decyduje wartość nowo utworzonego parametru konfiguracyjnego firmy w sekcji zlecenia produkcyjne o nazwie "Generowania zlecenia produkcyjnego z zamówienia". Parametr umożliwia wybór "rodzaju" ilości, które zostanie zrealizowana przez moduł produkcji:
  - Cała zamówiona ilość
  - Ilość do rezerwacji
  - Różnica ilości zamówionej i zarezerwowanej
 • Różne
 • Operacje grupowe - Dodano operację grupowej zmiany atrybutu asortymentu "wymuszaj z dostawy";
 • Konwerter importu danych z programu WF-Fakturka - Konwerter importuje do WF-Mag dla Windows kartoteki:
  - Kartotekę kontrahentów;
  - Kartoteką asortymentową;
  - Kategorie asortymentowe;
  - Kartotekę rozrachunków - nierozliczone rozrachunki;
 • Konfiguracja firmy – dodano klawisz umożliwiający powrót do wartości domyślnych parametrów konfiguracyjnych firmy
 • Ceny indywidualne towarów w magazynach – dodano możliwość powielania indywidualnych cen towarów dla kontrahentów na wszystkie magazyny
 • Uprawnienia – dodano uprawnienie do edycji pozycji zrealizowanych zamówień;
 • Stany i obroty magazynowe - Dodano możliwość obsługi zaznaczania kolorami asortymentu
 • Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej ELZAB MERA E oraz ELZAB MERA EFV
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej ELZAB DELTA MAX
 • Poprawa funkcjonalności programu
 • Dokument finansowy
 • Przebudowano okno dokumentu w celu poprawy intuicyjności i wprowadzania danych
 • Dodanie domyślne wybieranie waluty i rachunku bankowego po wyborze kontrahenta
 • Dokument handlowy
 • Udostępniono edycję cen i parametrów handlowych na dokumentach, w których pozycje pochodzą z podłączonych dokumentów magazynowych
 • Podczas rejestrowania korekty sprzedaży (zwrot towarów), dodano możliwość dokładnego rozdysponowania zwrotu pomiędzy dostępne dostawy
 • Podczas wystawiania dokumentów handlowych na kontrahenta, dla którego znajdują się w programie wystawione w systemie WZ-ki, program informuje o tym oraz umożliwia ich podgląd
 • Kartoteka kontrahentów
 • Dodano znacznik kontrahenta o nazwie "Wewnętrzny" . Przeznaczony jest do oznaczenia kontrahenta w kartotece, który będzie występował na fakturach wewnętrznych. W praktyce należy, jako dane kontrahenta wprowadzić dane własnej firmy i oznaczyć ją jako „wewnętrzny”.
 • Dodano znacznik kontrahenta o nazwie "Uczestniczy w promocjach"
 • Dodano znacznik kontrahenta o nazwie Operator formy płatności - opis funkcjonalności w punkcie dotyczącym słownika form płatności
 • Kartoteka rozrachunków
 • Do rozrachunku dodano pole "UWAGI"
 • Dodano filtr umożliwiający wybieranie po "terminie płatności"
 • Moduł produkcji / montażu
 • Poprawiono działanie funkcji zamienników
 • Słownik form płatności - dodano opcję umożliwiającą zmianę w rozrachunkach płatnika dokumentu handlowego na operatora wybranej formy płatności
 • Kartoteka kontrahentów - kontrahenci oznaczeni jako operatorzy form płatności dostępni są do na liście wyboru w formatce definicji formy płatności jako operatorzy tej formy płatności.
 • "Słownik form płatności - umożliwia przypisanie do danej formy płatności wybranego operatora;
 • Dokument handlowy - po wybraniu formy płatności z przypisanym do niej operatorem formy płatności program tworząc rozrachunek dla dokumentu handlowego zmieni płatnika dokumentu handlowego na przypisanego operatora formy płatności.
  "* Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadkach prowadzenia sprzedaży wysyłkowej "za pobraniem" lub korzystania z usług operatorów kart kredytowych, którzy rozliczając płatności nie dostarczają szczegółowej specyfikacji rozliczenia płatności a tylko kwoty zbiorcze. W takim przypadku w trakcie rozliczania takich płatności dokumentem finansowym, płatnikiem jest wybrany operator a nie rzeczywisty płatnik dokumentu handlowego co znacznie upraszcza rozliczanie takich rozrachunków.
 • Zamówienia
 • "Poprawiono działanie ostrzeżeń systemu podczas wprowadzania asortymentu na dokument zamówienia;
 • "Nowe stawki VAT - w przypadku kiedy zamówienie zostanie zarejestrowane w systemie ze starymi stawkami VAT a realizowane lub powielane będzie w okresie obowiązywania nowych stawek VAT, program zapyta czy realizować zamówienie zgodnie z pierwotnymi stawkami VAT czy też zmienić je na nowe i przeliczyć całe zamówienie. Wybór sposobu realizacji pozostawiony jest użytkownikowi. Szczegółowe zasady postępowania określą odpowiednie przepisy ("Ustawa o podatku od towarów i usług" oraz stosowne rozporządzenia Ministra Finansów).
 • Współpraca z WF-Mag Mobile 2
 • Automatyczna zmiana nazwy skróconej w trakcie synchronizacji, w przypadku powielających się nazw
 • Automatyczne czyszczenie tabel tymczasowych podczas sesji integracyjnych z mobilnym
 • Pozostałe
 • Poprawienie funkcji przenoszenia asortymentów pomiędzy kategoriami
 • Remanent – odblokowano możliwość pracy z programem podczas wykonywania remanentu w części niezwiązanej z kartotekami asortymentowymi i magazynami.
 • Zamkniecie awaryjne systemu – Po włączeniu programu po awaryjnym zamknięciu, do funkcji kontrolnych dodano poza wyszukiwaniem niezatwierdzonych dokumentów również wyszukiwanie niezatwierdzonych asortymentów i kontrahentów
 • Na listach dodano możliwość sortowania w kolejności wprowadzania jak np. w liście definicji produktów;
 • Urządzenia zewnętrzne - Zwiększono długość pola nazwy artykułów w urządzeniach współpracujących
 • Faktura zaliczkowa - nowe stawki VAT - w przypadku transakcji składających się z kilku zaliczek, z których pierwsze będą wpłacone oraz zafakturowane w okresie obowiązywania starych stawek VAT a ostatnia zaliczka będzie wpłacona w okresie obowiązywania juz nowych stawek VAT program zaproponuje możliwość rozliczenia transakcji zgodnie z nowymi stawkami VAT.
 • Zmiany w raportach systemowych programu
 • Zamówienie od odbiorcy – dodano numer telefonu
 • Zamówienie od odbiorcy – poprawiono działanie wariantów wydruku: w cenach netto / w cenach brutto
 • Duplikat faktury VAT – dodano drukowanie duplikatu w formie: oryginał i kopia
 • Walutowa faktura VAT - dodano nadruk kursu waluty, wg którego przeliczone zostały ceny
 • Wezwanie do zapłaty – w pozycjach wezwania związanych z przeterminowanymi dokumentami dodano pole "Ilość dni przeterminowania"
 • Rejestr sprzedaży i zakupy VAT – dodano wariant wydruku umożliwiający wykonanie tylko zestawień zbiorczych (podsumowania);

WF-Mag wersja 7.50.4 Aktualizacja z dnia 19.04.2010

 • Od wersji 7.50.0 program WF-MAG dla Windows obsługuje jedynie wersję WF-MAG MOBILE 2
 • NOWE FUNKCJE PROGRAMU:
 • W formatce artykułu, po wywołaniu formatki podglądu zdjęcia ("Shift+Z") dodano dodatkową zakładkę z możliwością podglądu opisu artykułu;
 • W opcjach wariantów wydruku faktur sprzedaży dodano parametr "Data i godzina wydruku". Domyślnie parametr ustawiony jest na "nie". Po zaznaczeniu tego parametru, w nagłówku dokumentu, poniżej daty sprzedaży i wystawienia dokumentu pojawi się "data i godzina wydruku" faktury;
 • Dokument SAD - w uwagach do dokumentu wpisywane jest różnica pomiędzy wartością nabycia wyrażoną w walucie bazowej wynikającą bezpośrednio z faktur zakupu powiększonych o dodatkowe koszty a obliczoną wartością towaru jako suma iloczynów ilość towaru * cena jednostkowa wyrażona w walucie bazowej;
 • Zamówienie do dostawcy - na wydruku zamówienia dodano dane teleadresowe wystawcy dokumentu;
 • Faktura WDT - do wariantu wydruku w zakładce "2) Inne" dodano opcję "Na wydruku zastosuj nagłówek Faktura VAT WDT dla dokumentów typu Dostawa UE". Domyślnie parametr ustawiony jest na "NIE";
 • Eksport faktur i zamówień w formacie XML ECOD - dodano sortowanie pozycji wg ustawień eksportowych dokumentów;
 • Rozbudowa programu lojalnościowego o naliczanie punktów od wartości netto / brutto pozycji asortymentowej (patrz: Parametry konfiguracyjne firmy);
 • WZ do dokumentu walutowego - dodano możliwość edytowania pól nie wpływających na wartość takiego dokumentu tj. opisów, pól dodatkowych oraz tabel dodatkowych;
 • Zamówienia na produkty - w trakcie definiowania zamówienia od odbiorcy na produkt dodano możliwość definiowania zlecenia produkcyjnego. Zlecenie produkcyjne może być zrealizowane w odpowiednim momencie, w operacjach dodatkowych;
 • Naliczanie cen artykułu - dodano możliwość wyrażania narzutu i marży kwotowo (dotychczas wyłącznie w %). W zależności od preferencji, po wypełnieniu wartości narzutu w jednym polu drugie zostanie uzupełnione automatycznie;
 • Zamówienia do dostawców- możliwość opcjonalnego przenoszenia pola uwag zamówienia na dokument handlowy. Patrz: PARAMETRY KONFIGURACYJNE PROGRAMU;
 • W wydruku inwentaryzacyjnym dodano w wariantach wydruku opcję drukowania pola "nazwa cd" oraz zawijanie długich nazw;
 • Rozrachunki - dodano możliwość rozliczania nierozliczonych rozrachunków różnych kontrahentów w jednej operacji. Obecnie można wybrać rozrachunki różnych kontrahentów i program wystawi żądane dokumenty i rozliczy rozrachunki;
 • Dokumenty finansowe - dodano filtr umożliwiający wyselekcjonowanie dokumentów, dla których nie zostały utworzone rozrachunki;
 • W cennikach indywidualnych kontrahenta dodano możliwość uzależniania ceny zakupu na zamówieniach i dokumentach handlowych od ceny sprzedaży;
 • Paragon drukowany na zwykłej drukarce - dodano specyfikację podatku VAT w podziale na stawki;
 • Faktury VAT RR - dodano możliwość drukowania PKWiU na fakturze;
 • Faktury VAT RR / Faktura VAT RR korekta - dodano parametr do wariantów wydruku - "drukuj opis pozycji";
 • Faktura VAT sprzedaży - dodano opcję drukowania zamiast "daty sprzedaży" tylko "miesiąca i roku sprzedaży" (dotyczy sprzedaży usług ciągłych);
 • Umożliwiono dla artykułów z włączonym parametrem "wymuszaj z dostawy" wprowadzanie ich na na zamówienie. Podczas realizacji zamówienia jeżeli dostawa jest dostępna wtedy takie zamówienie zostanie zrealizowane. jeżeli nie, zadziała standardowy mechanizm (FIFO / LIFO);
 • Zamówienia, przenoszenie opisu, pól dodatkowych z pozycji dostawy (wybór z dostawy) na pozycje zamówienia. Patrz opis: PARAMETRY KONFIGURACYJNE PROGRAMU / UPRAWNIENIA UZYTKOWNIKÓW;
 • Zamówienia - dodano funkcję kontrolną do okna dokumentu zamówienia wyświetlającą sumy ilości w ramach występujących na zamówieniu jednostek. Funkcja dostępna jest skrótem klawiszowym "Ctrl+S" lub z menu podręcznego wywołanego prawym klawiszem myszy
 • Faktura WNT korekta - dodano dokument korekty Faktury VAT WNT umożliwiający korektę kursu waluty;
 • Faktura VAT WDT - w przypadku wprowadzenia na taki dokument pozycji usług lub towarów i usług nagłówkowy dopisek "z tytułu wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów" automatycznie zmienia się odpowiednio na "...... usług" lub "..... towarów i usług";
 • Faktura sprzedaży VAT - rozszerzono opcjonalną możliwość drukowania należności kontrahenta na fakturze sprzedaży. Obecnie możliwe jest wybranie trzech opcji prezentacji (a. nie, b. wszystkie, c. przeterminowane);
 • Dokumenty odłożone w czasie - dodano wprowadzanie pozycji z kolektora danych;
 • Dokument rozchodu - dodano możliwość wprowadzanie pozycji z czytnika kodów na podstawie zeskanowanego kodu egzemplarzowego. Pozycja wpisana jest w ilości "1";
 • Kartoteka artykułów i historia obrotów magazynowych - dodano możliwość filtrowania i wyszukiwania po kodach egzemplarzowych wpisywanych ręcznie lub zeskanowanych czytnikiem kodów;
 • Grupowa zmiana danych handlowych - dodano możliwość zmian lokalizacji;
 • Kategorie wielopoziomowe - dodano możliwość grupowego usuwania całych gałęzi kategorii wielopoziomowych;
 • Kategorie wielopoziomowe - dodano zapamiętywanie ustawienia węzłów kategorii w kontekście operatora;
 • Kategorie wielopoziomowe - dodano możliwość zwijania i rozwijania wszystkich gałęzi wielopoziomowych;
 • Stany i obroty magazynowe - dodano operację dodatkową "Historia odczytów z bufora DRS";
 • MAGIK 2, wspólna baza danych z WF-FAKIR Win - dodano możliwość weryfikacji flagi oznaczającej wyeksportowanie dokumentów z rzeczywistym zaksięgowaniem tych dokumentów w WF-FAKIR oraz możliwość zmiany tych ustawień;
 • Rozrachunki, wspólna baza danych z WF-FAKIR Win - dodano możliwość standardowego rozliczania ręcznie wprowadzonych rozrachunków w programie WF-MAG dla Windows lub wprowadzonych w programie WF-FAKIR dla Windows (bez pośrednictwa dokumentów kompensaty);
 • Dokumenty kasowe - w parametrach wariantów wydruku dodano możliwość wyłączenia opcji drukowania loga firmy;
 • Okno przeglądarki dokumentów finansowych - dodano klawisz [ePrzelewy] ułatwiający dostęp do modułu przelewów elektronicznych, które do tej pory uruchamiane były z listy operacji dodatkowych;
 • Etykiety towarowe - dodano możliwość drukowania etykiet zgodnie z ustalonym porządkiem. Dotyczy to drukowania z kartoteki towarowej, dokumentów handlowych;
 • Dokument WZ podłączony do wewnątrz unijnej, zaliczkowej faktury sprzedaży (100%) - udostępniono możliwość podglądu i edycji danych deklaracji INTRASTAT w trybie podglądu dokumentu. Po połączeniu dokumentu WZ do takiej faktury pojawi się w formatce dodatkowa zakładka "Dane INTRASTAT". Pola danych zostaną wypełnione wartościami domyślnymi z możliwością ich edycji;
 • Eksport / Import kartoteki asortymentowej do/z MS Excel - dodano funkcje eksportu/importu wybranych pozycji lub całej kartoteki asortymentowej do pliku CSV (format obsługiwany przez MS EXCEL);
 • Import asortymentu z pliku CSV - Dodano możliwość importowania pozycji kartoteki asortymentowej z pliku CSV. Warunkiem prawidłowego importu jest użycie w pliku CSV nazw pól zgodnych z nazwami pól w bazie danych programu. Kolejność pól nie ma znaczenia;
 • ZMIANY SPOSOBU DZIAŁANIA DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI PROGRAMU:
 • Remanent / Bilans otwarcia - funkcja zerowania stanów. Dotychczas po włączeniu tej opcji wszystkie pozycje były zerowane (również wprowadzane przed włączeniem opcji). Obecnie zerowaniu podlegają wyłącznie pozycje wprowadzane na dokument po włączeniu tej opcji / przełącznika, pozycje wprowadzone wcześniej pozostają bez zmian;
 • Remanent / Bilans otwarcia - zoptymalizowano procedury celem poprawienia wydajności pracy modułu;
 • Zmiana trybu wyświetlania z XP na klasyczny poza zmianą wyglądu okien interfejsu programu spowoduje dodatkowo wyłączenie podpowiedzi typu "dymek";
 • Zamówienia walutowe - po włączeniu parametru konfiguracyjnego firmy dla kontrahentów z poza kraju na zamówieniach domyślnie wstawiana będzie stawka VAT 0%;
 • Dokument WZ (walutowy) - umożliwiono edycję pól dodatkowych (dot. war. PRESTIŻ) i innych elementów nie wpływających na wartość dokumentu;
 • Przeglądarka tabeli dodatkowej - lista rozwijana kontrolki wyboru pola sortowania obecnie składa się nazw użytkownika;
 • PARAMETRY KONFIGURACYJNE PROGRAMU / UPRAWNIENIA UZYTKOWNIKÓW
 • Dodano parametry konfiguracyjne firmy w sekcji "Program lojalnościowy" o nazwie "Naliczanie dla dokumentu / pozycji". Wartością domyślną jest - "Dokument". W przypadku ustawienia "Punkty za wartość" w zależności od ustawień tego parametru, punkty mogą być naliczane od wartości dokumentu lub pozycji dokumentu (brane są pod uwagę wyłącznie pozycje towarowe biorące udział w programie lojalnościowym);
 • Dodano parametr konfiguracyjny firmy w sekcji "Program lojalnościowy" o nazwie "Naliczanie od wartości netto / brutto". Naliczanie punktów za wartość w programie lojalnościowym może być przeprowadzane w zależności od ustawień tego parametru od kwot brutto lub netto. Domyślne ustawienie - "Brutto";
 • Dodano ustawienie konfiguracyjne użytkownika z sekcji "Parametry zamówień" o nazwie "Kopiuj uwagi przy realizacji". Dostępne są trzy wartości parametru: "Brak reakcji" (domyślna), "Ostrzegaj" (informuje o wpisanych uwagach na zamówieniu) oraz "Kopiuj na dokument" (przepisuje uwagi z zamówienia na dokumenty magazynowe i handlowe podczas realizacji zamówienia;
 • Dodano uprawnienia użytkownika w sekcji "Dokumenty handlowe" o nazwie "Zatwierdzanie dokumentu bez pozycji" - zaznaczenie tej opcji nadaje użytkownikowi uprawnienia do zatwierdzania dokumentów bez pozycji;
 • Dodano parametr konfiguracyjny firmy w sekcji "Zamówienia" o nazwie "Przenoś do pozycji zamówienia z pozycji przychodu podczas wyboru z dostawy". Kliknięciu polecenia "Konfiguruj" pojawi sie dodatkowe okienko dialogowe umożliwiające wybranie pól, które chcemy przenosić (kopiować). Do wyboru są: "przenoś opis" i "przenoś pola dodatkowe". Domyślnie obie pozycje są wyłączone;
 • Dodano uprawnienie użytkownika do edycji definicji produktu w grupie Kartoteki -> Asortyment o nazwie "Definicja wariantów produktu";
 • Dodano parametr konfiguracyjny firmy w sekcji artykuły o nazwie "Konfiguracja transferu pól artykułu pomiędzy magazynami". Parametr umożliwia konfigurację dowolnego zestawu pól przenoszonych pomiędzy magazynami razem z artykułem. Zestaw pól można konfigurować niezależnie dla każdej możliwej metody transferu asortymentu tzn. dla dokumentów MM, dla importu i dla synchronizacji;
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy w sekcji "Zamówienia" o nazwie "Zastosuj zerową stawkę VAT dla zamówień od kontrahentów zagranicznych". Domyślnie ustawiony na "NIE";
 • ZESTAWIENIA I RAPORTY
 • W wariancie raportu "Rozliczenia transakcji z kontrahentami" dodano opcję "w podziale na waluty";
 • W raporcie "Sprzedaż - najlepsi odbiorcy pod względem obrotów" w pod raportach dodano kolumnę "Ilość";
 • "Magazyn - ranking towarów / produktów" - dodano nowy raport prezentujący ranking towarów aktualnie znajdujących się w magazynie. W parametrach wariantu wydruku można wybrać wielkość, którą chcemy analizować : okres magazynowania, wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży, wartość osiągniętego zysku ze sprzedaży towaru. Parametr sortowanie pozwala sortować zestawienie po różnych kolumnach, zależnych od rankingowanego parametru. Sortowanie może być rosnący lub malejący czyli wybór najlepszych lub najgorszych pozycji. Całe zestawienie może być wykonane za 7, 30, 90, 180, 365 dni;
 • "Finanse - salda rozliczeń - transakcje" - dodano nowy raport do sekcji "Analizy finansowe". Jest on rozbudowaną wersją raportu dodanego w poprzedniej wersji programu - "Finanse - salda rozliczeń z kontrahentami". Poza podliczeniem sald dodatkowo prezentuje szczegółowy wykaz transakcji;
 • Raport "Finanse - saldo rozliczeń z kontrahentami" - dodano do wariantu wydruku opcję filtra zakresu dat -> "Stan rozliczenia na dzień";
 • Raport "Finanse - salda rozliczeń - transakcje" - dodano do wariantu wydruku opcję filtra zakresu dat -> "Stan rozliczenia na dzień";
 • TABELE DODATKOWE - DOTYCZY WARIANTU PRESTIŻ PLUS
 • Dodano możliwość kopiowania kodu gniazd pomiędzy tabelami dodatkowymi. Kopiowanie polega na przeciągnięciu funkcji lub gniazda z jednej gałęzi do drugiej z wciśniętym klawiszem "SHIFT";
 • Przeglądarka tabel dodatkowych - dodano funkcjonalność zapamiętywania ustawionej / dopasowanej przy pomocy myszy szerokości kolumn. Szerokość zadeklarowana w trakcie definiowania staje się wartością orientacyjną;
 • Główne okno definiowania tabel dodatkowych - rozszerzono funkcjonalność opcji "Szukaj po nazwie". Obecnie wyszukiwanie działa we wszystkich grupach tabel dodatkowych. Po wyszukaniu pierwszej tabeli o nazwie pasującej do wpisanego w polu "Szukaj po nazwie" wzorca okno przełącza się w kontekst grupy tabel, w której została znaleziona tabela;
 • GNIAZDA ROZSZERZEŃ - DOTYCZY WARIANTU PRESTIŻ PLUS
 • Ekran dokumentów handlowych, zmienna "id_kasy" - dodano możliwość zmiany domyślnej wartości zmiennej w trybie dodawania dokumentu handlowego. W trybie edycji dokumentów zmienna jest "tylko do odczytu"
 • Formularz kontrahenta - dodano zmienne "$NIP" oraz "$PlatnikVAT";
 • Formularz zleceń produkcyjnych - dodanie gniazd rozszerzeń dla operacji dodatkowych;
 • Pozycja dokumentu magazynowego - dodano zmienną "$TypDokMagazynowego";
 • Dodano gniazdo rozszerzeń ("Przed" i "Po") zdarzenia - realizacja zamówienia;
 • Dodanie obsługi zmiennych $TrybRejestracji oraz $WymuszjDokOdlozony w gnieździe rozszerzeń "Dokumenty magazynowe -> Okno danych dokumentu magazynowego -> Dodawanie dokumentu -> Wybór typu zdarzenie "Po" );
 • URZADZENIA ZEWNĘTRZNE:
 • Dodanie obsługi drukarki fiskalnej "Posnet Thermal HS EJ";

WF-Mag wersja 7.50.2 Aktualizacja z dnia 22.12.2009

 • NOWE FUNKCJE PROGRAMU
 • Dodano uproszczoną formatkę wystawiania dokumentu magazynowego (bez cen sprzedaży) - Odpowiednie ustawienie systemu możliwe jest poprzez nadanie odpowiednich uprawnień użytkownikom - "Lista uprawnień -> Magazyn -> Ceny -> Oglądanie cen sprzedaży"
 • Do menu głównego aplikacji dodano dostęp do słowników "Słowniki dodatkowe" (Administrator -> Definicje -> Słowniki dodatkowe)
 • Dodano operację grupową zmiany domyślnej ceny sprzedaży w kartotece asortymentowej
 • Dotyczy pracy WF-Mag i WF-FaKir na wspólnej bazie danych. W kartotekach dokumentów handlowych, magazynowych i finansowych dodano w filtrze dokumentów, w zakładce "4) Dokumenty seryjne, wyróżnik" opcję umożliwiającą wybór dokumentów faktycznie zaksięgowanych w systemie WF-FAKIR
 • Dodano funkcję obliczania przewidywanej marży i narzutu dla pozycji zamówienia (względem wartości pozycji)
 • Dodano możliwość ustalania kolejności cen w rubrykach cenowych
 • Eksport Faktury w formacie XML - dodano możliwość eksportowania indywidualnych nazw artykułów w polu opis pozycji
 • Możliwość automatycznej zmiany liczenia od netto lub od brutto na zamówieniu podczas jego realizacji na dokument handlowy
 • Na zleceniach produkcyjnych dodano kody egzemplarzowe na z automatycznym przeniesieniem ich na dokumenty PW
 • Zmodyfikowano moduł administratora raportów o funkcje związane z zarządzeniem raportami CR (ładowanie do bazy, zapisywanie do pliku)
 • PARAMETRY KONFIGURACYJNE PROGRAMU
 • Dodano parametr "Realizacja zamówień na kontrahenta w oknie SPRZEDAŻ DETALICZNA". Domyślne ustawienia "TAK". Przy wyłączonym parametrze nie ma możliwości wystawienia zamówienia na kontrahenta "Sprzedaż detaliczna" a także realizacji na dokument handlowy już wystawionych zamówień na ww. kontrahenta
 • Dodano parametr " Lokalizacja raportów Crystal Reports". Domyślne ustawienie na "Katalog". Parametr określa, gdzie zapisywane są raporty CR (w folderze sieciowym lub w bazie danych)
 • ZESTAWIENIA I RAPORTY
 • Dodano raport "Magazyn - ranking towarów / produktów". Raport umożliwia np. zestawienia asortymentów w podziale na dostawy pod względem ilości pozostałych w magazynie, ranking towarów pod względem wartości obrotu lub osiągniętego zysku w okresach obliczanych za okresy 7, 30, 90, 180 i 365 dni.
 • Do raportu "Finanse - Podsumowanie obrotu handlowego" dodano parametr konfiguracyjny umożliwiający zestawianie dokumentów magazynowych wyłącznie powiązanych z dokumentami handlowymi lub wszystkich, także niezwiązanych
 • TABELE DODATKOWE
 • Formularz tabeli dodatkowej - dodano opcję umożliwiającą wyświetlenie formularza w układzie jedno lub dwukolumnowym
 • Możliwość definicji pole skojarzonego z plikiem
 • Dodano możliwość definicji uprawnień do operacji na tabelach dodatkowych
 • GNIAZDA ROZSZERZEŃ
 • Dodano gniazda rozszerzeń do tabel dodatkowych
 • Dodano opcję generowania gniazd rozszerzeń dla pól na formularzach tabel dodatkowych
 • URZADZENIA ZEWNĘTRZNEŃ:
 • Dodano obsługę kolektora danych ARGOX PT-20 KONCEPT-L

WF-Mag wersja 7.50.0 Aktualizacja z dnia 03.11.2009

 • Od wersji 7.50.0 program WF-Mag dla Windows obsługuje jedynie wersję WF-Mag MOBILE 2
 • NOWE FUNKCJE PROGRAMU
 • Dodano możliwość dokonywania walutowych rozliczeń gotówkowych w sprzedaży detalicznej (zapłata za towar zarówno w PLN jak i w walutą);
 • Dodano obsługę faktur zaliczkowych w walucie.
  - zaliczkowe faktury walutowe w obrocie krajowym;
  - zaliczkowe faktury w eksporcie;
  - zaliczkowe faktury WDT;
 • MODYFIKACJE PROGRAMU:
 • Dostosowano standard format pliku XML ECOD opisującego fakturę do wersji 7.45;
 • Dodano możliwość modyfikacji danych opisowych w oryginalnych dokumentach, do których wystawiono f. korygujące;
 • Dodano możliwość realizacji zamówień na PZ odłożony w czasie oraz na fakturę zakupu z PZ odłożonym w czasie;
 • Do każdego typu dokumentu handlowego dla którego występują dokumenty zaliczkowe, stworzono podgrupę - "zaliczkowe" oraz do głównej gałęzi dodano dwie pozycje - dokumenty zaliczkowe i nie zaliczkowe. Poza tym pozycję "zakup odłożony w czasie" przeniesiono z głównej gałęzi do gałęzi "Zakup". W dokumentach magazynowych przeniesiono "PZ odłożone w czasie" z głównej gałęzi do gałęzi "Przychód".;
 • Dla wszystkich typów faktur zaliczkowych (w tym walutowych) ujednolicono sposób ich dodawania poprzez klawisz "F. zaliczkowe" w oknie dokumentów handlowych;
 • W oknie "Historia artykułów" dodano możliwość filtrowania po numerze serii, dacie ważności i opisu pozycji z dokumentu magazynowego;
 • W formatce wystawianej faktury w specyfikacji marży dodano poza kwotą zysku również marżę [ % ];
 • Na fakturze dodano możliwość przywoływania dokumentów magazynowych z korektami dla płatnika.;
 • W dokumentach zakupu dodano możliwość zmiany ceny sprzedaży towaru;
 • Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia przed możliwością dwukrotnej fiskalizacji jednego paragonu;
 • Dodano możliwość przenoszenia informacji dodatkowych z pozycji dokumentu przyjęcia na dokument wydania;
 • Dodano możliwość podglądu cen sprzedaży w walucie w kartotece asortymentowej "Ctrl + H" - Historia obrotów magazynowych.;
 • Do opcji konfiguracji kolumn przy edycji zlecenia dodano możliwość wyboru pól dodatkowych;
 • Wprowadzono znacznik dla kontrahenta (Zbiorcze płatności z dnia - ustawiany na formularzu kontrahenta), który decyduje o zbijaniu płatności (wpłaty/wypłaty bieżące przy rejestracji dokumentów handlowych) do jednego typu dokumentu finansowego (z wieloma pozycjami) dla danego kontrahenta w danym dniu;
 • W korespondencji seryjnej z MAGA zmieniono pole adresatów korespondencji, obecnie umieszczani są w polu "Ukryte Do Wiadomości";
 • Dodano sygnał dźwiękowy czytnika KK przy przekroczeniu ilości zamówionej podczas realizacji zamówienia (włączone "Zeruj ilość do realizacji dla zaznaczonych");
 • Dodano możliwość aktualizacji bazy banków z plików z Krajowej Izby Gospodarczej;
 • SAD - poprawiono zapisy w rejestrze VAT, ułatwić wyliczenie wartości statystycznej, dodać podsumowanie wartości wpisanych w SAD-zie.;
 • Dodano automatyczny wybór numeru konta walutowego na dokumentach walutowych;
 • Odblokowano możliwości zmian rodzaju asortymentowego po dokonaniu transakcji dla towarów, materiałów i produktów;
 • Zablokowano możliwość wystawienie drugiego paragonu fiskalnego do jednej faktury - nawet administratorowi systemowemu;
 • Wprowadzono uprawnienia do realizacji zamówień;
 • W parametrach firmy dodano parametr umożliwiający ustawienie dokładności, do której kasa nie wydaje reszty wynikającej z zaokrągleń w przypadku wpłacenia dokładnej kwoty przez kupującego. Domyślnie jest to 0,01 PLN (1 grosz) ;
 • Poszerzono pole nazwy w rejestrze VAT (zwiększono ilość znaków);
 • W oknach z wieloma listami przywrócono kolor czarny podświetlonego zapisu na aktywnej liście (takiej, na której aktualnie znajduje się kursor ekranowy).;
 • MODYFIKACJE WARIANTU PRESTIŻ PLUS
 • Dodano możliwość sortowania po wszystkich polach w tabel dodatkowych ;
 • Dodano warunki logiczne w filtrach tabel dodatkowych (=,>,<,><,>=,<=, zawiera, nie zawiera) ;
 • Dodano obsługę tabel dodatkowych w kontekście pozycji zlecenia produkcyjnego ;
 • W tabelach dodatkowych dla pól tekstowych o dużej długości zwiększono rozmiar tych pól tak aby tekst był w całości czytelny ;
 • RAPORTY SYSTEMOWE:
 • Zmieniono raport (bilansówka - lista transakcji) na saldo rozliczeń z kontrahentami. Dodano salda początkowe i końcowe wybranego okresu oraz obrót w wybranym okresie. Dotychczas niezależnie od wybranego okresu raport podawał saldo końcowe. Dodano dwa dodatkowe warianty drugiego raportu - stan rozliczeń z dostawcami i stan rozliczeń z odbiorcami;
 • Zmodyfikowano raport "Finanse - wyniki (Podsumowanie obrotu handlowego). Dodano brakujące sekcje umożliwiające zbilansowanie podsumowania S, B, P, PP;
 • Dodano obsługę faktur zaliczkowych w walucie.
  - zaliczkowe faktury walutowe w obrocie krajowym;
  - zaliczkowe faktury w eksporcie;
  - zaliczkowe faktury WDT;
 • Dodano drugi wariant faktury walutowej w obrocie krajowym;
 • Dodano opcję raportu "Rozrachunki z kontrahentami" umożliwiającą wykonanie zestawień w wybranej walucie S, B, P, PP;
 • Dodano opcję do wydruku faktury - proforma umożliwiającej wydruk bez rabatu, "SWW", "PKWIU";
 • Poprawiono wydruk duplikatu faktury - w rozliczonych fakturach widoczne podsumowanie płatności tak jak w częściowo rozliczonych.;
 • Zmodyfikowano raport kasowy - waluty bazowej aby mógł rejestrować obrót walutą oraz dodano do niego saldo początkowe i końcowe (wielowalutowe);
 • Zmodyfikowano wydruk faktury z grupowaniem pozycji. Teraz grupowaniu będą podlegać pozycje o tej samej nazwie, jednostce i cenie. Gdy w wariancie nie będzie drukowania indeksu katalogowego bądź handlowego to pozycje o różnych indeksach ulegną zgrupowaniu;
 • RAPORTY "CRYSTAL REPORTS";
 • "Magazyn - stan wg kategorii (ceny kartotekowe)";
 • "Magazyn - stan wg kategorii (ceny rzeczywiste)";
 • "Sprzedaż - analiza wg kontrahentów (wykres kołowy)" i zmieniono nazwę na "Sprzedaż - najlepsi odbiorcy pod względem obrotów";
 • "Obroty kasjerów";
 • "Obroty kas";
 • "Sprzedaż - analiza wg kategorii (wykres kołowy)" i zmieniono nazwę na "Sprzedaż - w podziale na kategorie";
 • "Sprzedaż - analiza wg handlowców (wykres kołowy)" i zmieniono nazwę na "Sprzedaż - w podziale na handlowców";
 • URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE:
 • Dodano obsługę walut w drukarkach fiskalnych;
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej ELEMIS Mega Plus;

WF-Mag wersja 7.40.6 Aktualizacja z dnia 09.07.2009

 • Od wersji 7.40.6 zablokowano możliwość użytkowania tabel dodatkowych oraz gniazd rozszerzeń w wariancie PRESTIŻ. Funkcjonalności te dostępne będą tylko w nowym wariancie PRESTIŻ PLUS
 • Zmieniono wygląd zewnętrzny programu - w tym główne ikony
 • Dodano pola dodatkowe do tras
 • W przypadku funkcjonalność programu, która umożliwia przenoszenie z pozycji magazynowych dokumentów przychodu na magazynowe dokumenty rozchodu opcjonalnie opisu, numeru serii i daty ważności lub pól dodatkowych. Funkcjonalność działa tylko przy wyborze dostawy. W celu uruchomienia i skonfigurowania tej funkcjonalności dodano w parametrach konfiguracyjnych firmy -> dokumenty magazynowe -> rozchodu pozycję "Przenoś z pozycji przychodu (przy wyborze z dostawy)". Po wybraniu polecenia "Konfiguruj" program umożliwia wybranie opcjonalnych danych, które będą przenoszone na dokumenty rozchodu
 • Dodano nową fort wykonany w CRYSTAL REPORTS - "MAGAZYN - STAN WG. KATEGORII (CENY RZECZYWISTE)", wywoływany jest na ekranie "Stany i obroty magazynowe" a także dostępny jest na liście zestawień i analiz
 • Dodano rap zakupu programu z przeznaczeniem do użytkownika poza granicami kraju dodano możliwość samodzielnego dodawania, edycji stawek VAT - funkcjonalność uruchamiana jest na indywidualne życzenie użytkownika
 • FAKTURY VAT RR (dostosowanie do ustawy z dnia 22.05.2009 o funduszach promocji rolno - spożywczych)
  • dodano do programu słownik funduszy promocji produktów rolno - spożywczych
  • W kartotece towarów istnieje możliwość przypisania odpowiedniego funduszu do towaru
  • podczas wystawiania - Faktura VAT RR - program nalicza wartość potrącenia na ww. fundusze, a na wydruku faktury znajduje się oświadczenie nabywcy towaru zg. z ww. ustawą
  • dodano raport umożliwiający zestawienie wystawionych FAKTUR VAT RR za wybrany okres w podziale na fundusze.
 • ZLECENIA PRODUKCYJNE:
  • Dodano pola dodatkowe do pozycji zleceń produkcyjnych
  • Dodano możliwość konfiguracji kolumn w oknie zleceń produkcyjnych
 • TABELE DODATKOWE WRSJA PRESTIŻ PLUS
  • W mechanizmach tabel dodatkowych dodano dodatkowe kolumny techniczne: "id_sesji" i śledzenie zmian
  • Dodano możliwość dodawania tabel dodatkowych w kontekście tras i pozycji tras
 • GNIAZDA ROZSZERZEŃ WRSJA PRESTIŻ PLUS
  • Dodano gniazda rozszerzeń do listy tras, pozycji tras, operacji dodatkowych tras i pozycji tras
  • Dodano możliwość tworzenia skryptów gniazd rozszerzeń
  • Dodano filtr umożliwiający wyświetlanie tylko gniazd rozszerzeń zawierających funkcje
 • GENERATOR ZAMÓWIEŃ:
  • obecnie uwzględnia również dokumenty odłożone w czasie
 • URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE / KASY FISKALNE:
  • dodano obsługę drukarki fiskalnej POSNET COMBO DF

WF-Mag wersja 7.40.4 Aktualizacja z dnia 21.04.2009

 • FAKTURY SPRZEDAŻY:
 • Na wydruku dodano wariant wydruku z podsumowaniem wagowym towaru
 • Na wydruku faktury do paragonu, pod nagłówkiem drukuje się obecnie numer pierwotnego paragonu
 • Na wydruku dodano możliwość pojawienia się numeru rachunku bankowego, niezależnie od "formy płatności
 • Dodano możliwość sprzedaży krajowej w walucie obcej
 • Na wydruku faktur z KGO podsumowano pozycje tych kosztów
 • FAKTURY ZAKUPU:
 • Dodano opcję - "PZ odłożone w czasie". Oznacza to powstanie dokumentu PZ, który pozostaje w buforze do momentu zatwierdzenia. W takim przypadku wprowadzenie dokumentu zakupu nie ma skutku magazynowego aż do momentu zatwierdzenia buforowanego dokumentu PZ
 • Dodano (szczególnie dla faktur powstałych z kilku dokumentów PZ) możliwość wydrukowania z kartoteki dokumentów handlowych "Specyfikacji przychodu zbiorczego"
 • ROZRACHUNKI:
 • W "Ustawieniach Konfiguracyjnych Użytkownika - Parametry Finansowe" dodano opcję "Auto uzupełnianie tytułem przy rozliczaniu rozrachunku", która umożliwia wybranie dwóch wariantów auto - uzupełniania Numeru albo Numeru i daty . Spowoduje to podczas rozliczania dokumentu uzupełnienia w polu "Tytułem" treści zgodnie z wybranym ustawieniem
 • W raporcie szczegółowym rozrachunki przeterminowane dodano pozycję ilości dni po terminie
 • Dodano możliwość grupowego usuwania rozrachunków
 • TABELE DODATKOWE
 • Dodano możliwość zdefiniowania skrótu klawiszowego do wywołania tabeli
 • Dodano możliwość definiowania tabel dodatkowych niezależnych od firmy
 • Dodano możliwość definiowania tabel dla firm i wybranych magazynów
 • Dodano możliwość utworzenia skryptu definicji tabeli dodatkowej
 • GNIAZDA ROZSZERZEŃ:
 • Dodano możliwość przekazywania numerów dokumentów
 • Dodano możliwość przekazywania zmiennych pól dodatkowych
 • Dodano obsługę gniazd przed i po operacjach dodatkowych
 • Dodano instrukcje KONIEC przerywającą wykonanie ciągu instrukcji w gnieździe
 • Dodano obsługę wywołania tabeli dodatkowej w gniazdach rozszerzeń
 • Dodano obsługę wywołania formularza tabeli dodatkowej w gniazdach rozszerzeń. Formularz może być uruchamiany w trybie dodawania lub poprawiania wiersza tabeli
 • DEKLARACJA INTRASTAT:
 • zmodyfikowano grupowanie takich samych pozycji, obecnie grupowanie odbędzie się jeśli parametry: kod CN, Kod Transportu, Kod transakcji, Kod dostawy, Kod kraju przeznaczenia / pochodzenia oraz nazwa dla INTRASTAT będą zgodne
 • zmieniono algorytm generowania DEKLARACJI PRZYWOZU i WYWOZU. Dla przywozu zliczane są wszystkie pozycje WNT oraz pozycje ujemnych korekt WDT natomiast dla wywozu wszystkie pozycje WDT oraz pozycje ujemnych korekt WNT
 • GENERATOR ZESTAWIEŃ:
 • dodano obsługę pól "Ilość zamówiona u dostawców" i "Ilość zamówiona przez odbiorców" z tabeli Artykuł
 • ZAMÓWIENIA:
 • dodano obsługę trybów czytnika kodów kreskowych zarówno na oknie edycji pozycji zamówień jak również na oknie wyboru pozycji do realizacji
 • dodano możliwość dodania numeru rachunku bankowego
 • dodano możliwość edycji pola "netto / brutto"
 • zamówienia walutowe do dostawców wystawiać można obecnie z dokładnością do 4 miejsc po przecinku
 • na fakturze proforma dodano pola numeru rachunku bankowego oraz numeru SWIFT banku
 • do wydruków zamówień dodano możliwość wyłączenia drukowania "Nazwa artykułu ciąg dalszy"
 • FILTR w "Kartotece Asortymentu":
 • włączenie filtra "Ilości większe od zera" spowoduje odfiltrowanie usług. Po włączeniu tej opcji usługi nie będą widoczne na zestawieniu
 • W kartotekach finansowych -> Waluty -> Kursy bazowe
 • dodano możliwość włączenia lub wyłączenia przeliczania cen sprzedaży po aktualnych kursach. Ustawienie to jest zapamiętywane
 • UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA:
 • dodano możliwość zablokowania zmiany wybranego pracownika na dokumentach handlowych
 • dodano uprawnienie pozwalające zablokować pracownikowi możliwość modyfikacji dokumentów
 • dodano uprawnienie uniemożliwiające pracownikowi sprawdzenie "stanu przed" remanentem
 • rozdzielono uprawnienia dotyczące modyfikacji dokumentów zablokowanych i zaksięgowanych
 • PARAMETR - "Walidacja pracownika przed zatwierdzeniem paragonu"
 • Rozszerzono jego działanie. Obecnie działanie tego parametru rozszerzono na wszystkie typy dokumentów handlowych. Obecna nazwa parametru - "Walidacja pracownika przed zatwierdzeniem dokumentu handlowego"
 • PROGRAM LOJALNOŚCIOWY. - obecnie dostępny w formularzu kontrahenta
 • W pozycjach dokumentów przychodu/zakupu dodano przełącznik, którego włączenie spowoduje pokazanie się okna z domyślną ceną sprzedaży, narzutem, marżą wyliczanymi dynamicznie z wprowadzonej ceny zakupu
 • Dla pozycji asortymentowych mających ceny zakupy wyrażone w walutach na formatce artykułu (zakładka "2) Jednostki i ceny") dodano w bloku "Cennik w walucie obcej" ikonkę umożliwiającą przeliczenie cen zakupu i sprzedaży po aktualnym kursie
 • Zmodyfikowano mechanizm importu zdjęć do programu. Obecnie można w dowolnym katalogu dyskowym umieścić zdjęcia asortymentu, nadać im nazwy zgodne z "Indeksem katalogowym" asortymentu którego dotyczą a programu automatycznie je zaimportuje i powiąże z asortymentem
 • Dodano możliwość grupowej zmiany PKWiU oraz SWWKU
 • Dodano możliwość grupowej zmiany ceny domyślnej dla wszystkich kategorii asortymentowych w magazynie
 • Dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po dowolnym fragmencie nazwy, NIP - u lub adresu (nazwa + nip + adres)
 • Dodano mechanizm rozliczania KGO przychodu z kartoteki asortymentu
 • Dodano możliwość wystawiania korekt do paragonów z wystawionymi fakturami sprzedaży
 • Rozszerzono możliwość numeracji dokumentów KP i KW . Dodano nowy okres numeracji - "Dzienna"
 • Na drzewku dokumentów handlowych dodano pozycje - "korekty walutowe"
 • Dodano możliwość wybierania towaru z konkretnych dostaw po numerze serii
 • Dodano obsługę pól dodatkowych na listach pozycji zamówień, dokumentów magazynowych i handlowych
 • Z kartoteki kontrahent usunięto numer konta RAKS
 • Dodano do zleceń produkcyjnych możliwość wprowadzania półproduktów z wykorzystaniem kolektora
 • Dodano w oknie "Szybkiej sprzedaży detalicznej" wybór formy i terminu płatności dla kontrahentów innych niż "SPRZEDAŻ DETALICZNA" oraz wprowadzono pole "Uwagi" dla całego paragonu
 • W definicji asortymentu, na drugiej zakładce dodano opcję wymuszania wyboru dostawy podczas rozchodowywania. Opcja - "Wymuszaj wybór z dostawy"
 • Zmodyfikowano operację grupowego drukowania dokumentów. Obecnie operacja ta odbywa się w tle umożliwiając użytkownikowi równolegle pracę w innej aplikacji
 • W oknie pozycji remanentowych dodano kolumnę numeru dokumentu przychodu pochodzącego z rozbicia remanentu na dostawy
 • Wydruki - etykiety - Dodano możliwość wydruku kodu kreskowego typu UPC A, UPC E na etykietach towarowych lub adresowych, fonty MW6 UES, MW6 UEM, MW6 UEL, dla drukarki systemowej. Czcionki należy zakupić we własnym zakresie od ich producentów (MW6 Technologies)
 • Dodano możliwość wydruku na etykietach towarowych pola opisującego kategorię wielopoziomową
 • Urządzenia zewnętrzne / kasy fiskalne:
 • POSNET COMBO, NEO
  • dodano możliwość ustalenia połączenia z urządzeniem podając nazwę hosta zamiast sztywnego adresu IP
  • wprowadzono możliwość programowania dodatkowych kodów kreskowych.
  • KASY FISKALNE ELZAB - dodano obsługę przy pomocy multipleksera typu LAN

WF-Mag wersja 7.40.2 Aktualizacja z dnia 16.12.2008

 • WF-Magik modyfikacja modułu. Dodano funkcjonalność wykorzystywaną przez program WF-Fakir od wersji 7.40.0 wydanie 2. (szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji zmian programu WF-Fakir)
 • ZDF - modyfikacja. Modyfikacja umożliwia wykonywanie raportów fiskalnych na zdalnej drukarce fiskalnej, odczyt statusu drukarki oraz wykonywanie pozostałych funkcji z zakładki

WF-Mag wersja 7.40.0 Aktualizacja z dnia 03.11.2008

 • KREATOR TABEL/STRUKTUR WŁASNYCH. Dodano zaawansowany mechanizm, umożliwiający tworzenie w programie (w obrębie bazy danych) własnych struktur służących do przechowywania danych. Innymi słowy - użytkownik może zaprojektować własną tabelkę, w której zdefiniuje własne kolumny, podłączy wydruki i dzięki temu np. będzie mógł stworzyć moduł wypożyczalni narzędzi (lub serwisu dowolnych urządzeń). Poniżej znajduje się przykładowa tabela wraz z otwartą formatką służącą do wprowadzania danych. Tabela została utworzona na liście artykułów.
 • AUTOMATYCZNE WYWOŁYWANIE PROCEDUR/OPERACJI DODATKOWYCH. Dodano nowy mechanizm, umożliwiający automatyczne wywoływanie własnych procedur SQL, modułów wykonywalnych, generowanie komunikatów, warunkowe wywoływanie funkcji itp. Funkcjonalność przypomina dostępne w systemie Operacje dodatkowe, różnica polega na tym iż automat wywołujący procedury robi to bez potrzeby ingerencji użytkownika. Obecnie w systemie zdefiniowano kilkaset miejsc, w których można zaszyć własne procedury. Poniżej zaprezentowano przykładowe okno, widoczne w procesie definiowania automatycznie wywoływanej procedury SQL. Widać w którym miejscu systemu ma się wykonywać (przed otwarciem okna dokumentu) i jakie parametry może otrzymywać procedura.
 • UŻYTKOWNICY I WDROŻENIOWCY zainteresowani szerszą informacją dot. możliwości wykorzystania opisanych wyżej modułów, proszeni są o wysyłanie zapytań pod adres: biuro@blumiks.pl
 • Wydajność. Przeprowadzono prace optymalizacyjne, mające na celu znaczące przyspieszenie pracy aplikacji w instalacjach wielostanowiskowych
 • Wydajność. Przeprowadzono prace optymalizacyjne, mające na celu znaczące przyspieszenie otwierania okien rejestrów i list (dokumenty asortyment, kontrahenci itp).
 • Wydajność - optymalizacja baz danych. W module "Administrator baz danych", w zakładce "Zaawansowane -> Administracja bazami danych" dodano funkcję "Defragmentacja bazy danych". Jej użycie spowoduje znaczące zmniejszenie rozmiaru bazy danych (od 30 do 50%) , a co za tym idzie znaczące przyspieszenie pracy z programem. Po defragmentacji należy użyć funkcji " Kompaktuj bazę danych" dostępnej w tej samej zakładce.
 • Wymiana danych XML. Dodano obsługę specyfikacji ECOD z dn. 27.10.2008
 • WNT - dodatkowe składniki kosztowe. Daty wymagające wypełnienia, uzupełniają się automatycznie na podstawie daty wystawienia dokumentu.
 • WNT - dodatkowe składniki kosztowe. Dodano pola ułatwiające księgowanie i współpracę z modułem Magik II.
 • WNT - dodatkowe składniki kosztowe. Dodano możliwość wyboru od której wartości (netto/brutto) ma być generowany rozrachunek.
 • Kontrahent. W kartotece kontrahenta dodano znacznik "Autofiskalizacja po fakturze". Po zaznaczeniu tego pola, faktury dla tego kontrahenta będą wystawiane w trybie "brutto" a po zamknięciu dokumentu zostanie automatycznie wydrukowany paragon fiskalny.
 • Pola dodatkowe. Pola wymagalne na formularzach zostały wyróżnione kolorem czerwonym.
 • Remanent. Z poziomu remanentu umożliwiono edycję większości pól w kartotece asortymentowej.
 • Paragony - zbiorcze KP. Zmodyfikowano działanie programu w obszarze faktury do paragonu fiskalnego, który wygenerował wcześniej zapis w zbiorczym KP. Jeżeli w dniu wystawienia zbiorczego KP na sprzedaż detaliczną nie było raportu kasowego , wystawienie faktury do paragonu spowoduje pomniejszenie zbiorczego KP o kwotę widniejącą na fakturze a dla f-ry powstanie osobny zapis w kasie.
 • Wydruki - dokumenty magazynowe. Dodano możliwość wydruku logo na dokumentach magazynowych.
 • Wydruki - zlecenie produkcyjne. Dodano możliwość wydruku pól dodatkowych na zleceniu produkcyjnym.
 • Okno szybkiej sprzedaży. Dodano skrót klawiszowy umożliwiający wybór czy ma być drukowany dokument WZ.
 • Sprzedaż. Na formularzach dokumentów dodano przełącznik trybu pracy czytnika kodów kreskowych.
 • Produkcja. Dodano możliwość obsługi kolektora danych, na formularzu zlecenia produkcyjnego.
 • Paragony - wydruk seryjny. Dodano możliwość seryjnej fiskalizacji i wydruku zaznaczonych faktur.
 • Asortyment. Dodano możliwość sortowania i wyszukiwania po cenie zakupu.
 • Operacje dodatkowe - dokumenty magazynowe. Dodano możliwość rozchodowania dowolnego dokumentu przychodu na wybrany typ dokumentu rozchodowego. Operacja dodatkowa, dostępna pod prawym przyciskiem myszy w rejestrze dokumentów magazynowych.
 • Remanent. Dodano parametr umożliwiający rozbicie pozycji na poszczególne dostawy.
 • Aktywność użytkowników. Dodano obsługę i rejestr Aktywności użytkowników w wariancie BIZNES.
 • Remanent - uprawnienia. Dodano uprawnienie pozwalające na ukrywanie stanu "przed" podczas wprowadzania stanu "po" . Wprowadzający nie sugeruje się stanem proponowanym przez program i jest zmuszony do wprowadzenia rzeczywistej wartości wynikającej z fizycznego przeliczenia towaru.
 • Intrastat. W słowniku kodów CN dodano reguły, sterujące generowaniem deklaracji Intrastat.
 • Asortyment - zdjęcia. Po modyfikacji numeru katalogowego, jeżeli zdjęcia przechowywane są w lokalizacji sieciowej, zmianie ulegnie nazwa folderu w którym znajdują się pliki graficzne dot. danej kartoteki.
 • Konwerter z WF-MAG dla DOS. Dodano możliwość konwersji numerów serii i dat ważności. Dodatkowo w pozycji przychodowej bilansu otwarcia utworzonej konwerterem, dodano możliwość rejestracji daty przychodu z programu dosowego a nie jak dotychczas z bilansu otwarcia utworzonego w wersji dla Windows. umożliwi to zachowanie kolejki FIFO podczas rozchodowania asortymentu przeniesionego z poprzedniego programu.
 • Konfiguracja firmy. Usystematyzowano parametry dot. różnych typów dokumentów i pogrupowano je odpowiednio.
 • Asortyment - minimalny narzut. Dodano pole w kartotece asortymentowej, określające procentowy poziom minimalnego narzutu, który nie spowoduje blokady podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Modyfikacja tego pola w kartotece jest obwarowana odpowiednim stanem uprawnienia.
 • Asortyment - pole nazwa oryginalna. Pole zostało powiększone do 100 znaków.
 • Crm - zadanie, opis. Pole opis zadania zostało powiększone do 3000 znaków.
 • Okno szybkiej sprzedaży. Dodano możliwość wywoływania operacji dodatkowych w oknie szybkiej sprzedaży.
 • Urządzenia zewnętrzne/wagi etykietujące. Dodano obsługę wagi etykietującej MEDESA PROXIMA.
 • Urządzenia zewnętrzne/drukarki etykietujące. Dodano możliwość wykorzystania zewnętrznego edytora etykiet DYMO LABEL do drukowania etykiet z programu WF-Mag.
 • Urządzenia zewnętrzne/drukarki etykietujące. Dodano możliwość wykorzystania zewnętrznego edytora etykiet (zapis danych do pliku *.txt) do drukowania etykiet z programu WF-Mag.
 • Wydruki - etykiety. Dodano możliwość wydruku na etykietach towarowych pól dodatkowych, dodatkowego kodu kreskowego opakowania zbiorczego, numer i nazwę kategorii, lokalizację, domyślna stawkę VAT sprzedaży.
 • Urządzenia zewnętrzne/sprawdzarki cen. Wprowadzono możliwość uruchomienia sprawdzarki cen typu LAN w trybie wsadowym - wywołanie: mglanspr.exe /s;Dodano możliwość wyboru typu ceny wyświetlanej przez urządzenie oraz określenia, w których magazynach będzie wyszukiwany sprawdzany kod kreskowy.
 • Urządzenia zewnętrzne/kolektory danych. Dodano możliwość wysyłki do kolektora danych składników określonych w definicji produktu na podstawie zleceń produkcyjnych.
 • Urządzenia zewnętrzne/drukarki fiskalne. Sprzedaż detaliczna - wprowadzono możliwość zatwierdzenia paragonu fiskalnego z podwójna formą płatności (gotówka + karta kredytowa).

WF-Mag wersja 7.31.2 Aktualizacja z dnia 30.05.2008

 • Intrastat - eksport do systemu celnego CELINA. Dodano funkcję eksportu deklaracji Intrastat do systemu CELINA. Funkcja umożliwia również import potwierdzenia
 • Uprawnienia. Dodano uprawnieni decydujące o możliwości zmiany daty na dokumencie remanentu oraz bilansu otwarcia.
 • Uprawnienia. Dodano uprawnienie na możliwość modyfikacji wariantu wydruku
 • Uprawnienia. Dodano uprawnienie określające prawa do modyfikacji rabatów na zamówieniu
 • Uprawnienia. Dodano uprawnienie określające prawo do korzystania z innych jednostek miary niż wzorcowe, zdefiniowane.
 • Zamówienia - wydruki. Na wydruku specyfikacji realizacji dodano możliwość wydruku nazwiska pracownika.
 • Zamówienia - wydruki. Na wydruku zamówienia dodano możliwość wydruku nazwiska pracownika.
 • Zamówienia. Dodano parametr, pozwalający na przenoszenie uwag z kartoteki kontrahenta na zamówienie.
 • Filtry - dokumenty magazynowe. Dodano możliwość przefiltrowania dokumentów, wg. kategorii wielopoziomowej występującej w asortymencie.
 • Filtry - dokumenty handlowe. Dodano filtr na faktury zaliczkowe, mające zapłaty w wysokości 100% wartości transakcji
 • Minimalny narzut. Dodano pole w kartotece asortymentowej, pozwalające określić minimalny narzut z jakim można sprzedać dany artykuł. Przy kalkulacji brana jest pod uwagę rzeczywista cena zakupu.
 • Dokumenty handlowe. W liście (rejestrze) dokumentów handlowych dodano kolumnę "wyróżnik" .
 • Program lojalnościowy. Zmodyfikowano sposób określania minimalnego progu wartości dokumentu, który powoduje naliczenie punktów. Wysokość progu można teraz zdefiniować przy każdym kontrahencie z osobna.
 • Kolektor danych. Dodano możliwość przesłania ceny z kolektora na pozycję dokumentu - cena z urządzenia może być nadrzędna w stosunku do ceny pobranej z kartoteki asortymentowej.
 • Kreator zestawień. Dodano nowe pole - ilość dostępna artykułu.
 • Dokumenty magazynowe. Na dokumencie WZ, podpiętym do zafiskalizowanego paragonu można wypełnić pole Uwagi.
 • Dokumenty WNT. Dodano możliwość rejestracji osobnego rozrachunku dla składników kosztowych dokumentu WNT.
 • Wydruki. Dodano możliwość określenie marginesu górnego na dokumentach magazynowych.
 • Kod kreskowy - mechanizm wyszukiwania. Dodano sygnalizację dźwiękową w przypadku nie odnalezienia pasującego kodu.
 • XML - EDI. Eksport w formacie Ecod poszerzono o zawartość pola UWAGI zamówienia.- P
 • Wydruki. Dokument PZ wzbogacono o wydruk specyfikacji VAT (jak na dokumencie WZ)
 • Konfiguracja użytkownika. Parametry konfiguracyjne użytkownika rozdzielono na poszczególne firmy.
 • Dokumenty - usprawnienie. Dodano funkcję grupowego usuwania zaznaczonych pozycji na dokumencie.
 • Sprzedaż - usprawnienie. Dodano operację dodatkową, pozwalającą na przeniesienie na dokument rozchodu, wszystkich zaznaczonych artykułów w ilościach dostępnych na magazynie.
 • Cena promocyjna - zmiana. Dodano parametr określający czy cena promocyjna ma podlegać dalszemu rabatowaniu na dokumencie sprzedaży
 • Asortyment - producent. W kartotece asortymentowej dodano funkcję śledzenia zmiany kartotekowej nazwy producenta.
 • Dokumenty finansowe. Podczas generowania dokumentu finansowego, dodano możliwość wyboru (ze zdefiniowanego słownika) rodzaju operacji
 • Formularze - np. okna otwartych dokumentów. Umożliwiono zmianę/skalowanie rozmiaru okna. -S,B,P
 • Produkcja. Podczas realizacji zlecenia produkcyjnego, dodano możliwość wyboru ilość do realizacji z konkretnej pozycji.
 • Rozchód - usprawnienie. Dodano możliwość automatycznego przeniesienia zawartości dokumentu przychodu na wybrany dokument rozchodu.
 • Urządzenia zewnętrzne/kasy fiskalne. Dodano obsługę kasy fiskalnej SHARP ER-A227P.
 • Urządzenia zewnętrzne/wagi etykietujące. Dodano obsługę wagi etykietującej CAS CL5000.
 • Urządzenia zewnętrzne/drukarki fiskalne. Dodano obsługę drukarki fiskalnej TORELL ANDROS.
 • Urządzenia zewnętrzne/kolektory danych. Dodano możliwość przesyłanie na dokument pozycji odczytanych z kolektora wraz z ceną zapisaną w urządzeniu niezależną od kartotekowej.
 • Wydruki - etykiety. Dodano możliwość wydruku kodu kreskowego typu Code 128 na etykietach towarowych lub adresowych, fonty Code128bWin lub fonty Code128bWinLarge , dla drukarki systemowej. Czcionki należy zakupić we własnym zakresie od ich producentów (Dobson Software)

WF-Mag wersja 7.31.0 Aktualizacja z dnia 18.02.2008

 • Sprzedaż detaliczno-paragonowa. Dodano mechanizm operacji grupowych, na pozycji dokumentu
 • Magazyn - numer konta bankowego. Dodano funkcjonalność, umożliwiającą przypisanie numeru konta bankowego wystawcy z osobna, dla każdego do magazynu.
 • Wydruki - możliwość przesunięcia w poziomie pola "Odbiorca" . Dodano parametr umożliwiający przesuniecie pola "Odbiorca" o zadaną odległość (w mm) , umożliwia to dostosowanie wydruku dla użytkowników korzystających z tzw. kopert "z okienkiem". Parametr dostępny w fakturze i korekcie
 • Wydruki. W dokumencie WZ umożliwiono wyłączenie wydruku wiersza "nazwa c.d."
 • Wydruki. Na wydruku faktury dodano możliwość pokazania wartości rabatu udzielonego na dokumencie
 • Wydruki - faktury zaliczkowe/zadatkowe. Na wydruku faktury zaliczkowej, umożliwiono zmianę nagłówka z "Faktura zaliczkowa" na "Faktura zadatkowa"
 • Wydruki - zestawienia. W zestawieniu "Historia rozchodów/przychodów" dodano dodatkowe filtry (wybrane typy dokumentów, wybrane kategorie)
 • Wydruki - korekty. Na wydruku korekty do dokumentu handlowego dodano możliwość wyboru sposobu wydruku informacji o pozycjach przed i po korekcie
 • Wydruki-etykiety adresowe. Dodano możliwość wykorzystania adresu korespondencyjnego.
 • Dokumenty handlowe - WDT. Dodano funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie dwóch kursów walut, na dokumencie dostawy UE
 • Wydruki tekstowe. Dodano funkcjonalność, umożliwiającą sterowanie szerokością kolumny nazwa na wydruku tekstowym
 • Czytniki kodów kreskowych. W oknie wyboru z dostawy, wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych.
 • Sprzedaż. Podczas wprowadzania pozycji na dokument, w oknie dodawania pozycji dodano funkcję pozwalającą na kontrolę zysku i marży dla wprowadzanej pozycji (CTRL+M)
 • Filtry. W kartotece asortymentowej dodano filtr dla artykułów posiadających zdjęcia
 • Kreator zestawień. Dodano możliwość konfiguracji wyrównania danych w kolumnie.

WF-Mag wersja 7.30.0 Aktualizacja z dnia 21.11.2007

 • Program lojalnościowy. Dodano mechanizm, pozwalający na przyznawanie kontrahentowi punktów, w zamian za zakupy o określonej wartości lub w zamian za zakupy określonych towarów o określonej wartości punktowej. Sterowanie programem odbywa się przy pomocy parametrów w konfiguracji firny, natomiast rejestr punktów dostępny jest z poziomu kartoteki kontrahenta
 • Produkcja. Dodano możliwość utworzenia wielu definicji produktu (wielu list składników) oraz wybór wariantu składników, podczas montażu produktu
 • Produkcja. W procesie produkcji umożliwiono wybór dostawy z której realizowany będzie montaż.
 • Synchronizacja artykułów i cen. Dodano możliwość wyboru magazynów podlegających synchronizacji. Decyduje o tym nowe pole "wyróżnik magazynu" dzięki czemu można ustalić nawet kilka grup magazynów, podlegających synchronizacji pomiędzy sobą (np 1 z 4 , 2 z 3, a nr 5 nie będzie synchronizowany z żadnym z nich)
 • Generator zamówień. Dodano możliwość tworzenia zamówienia do dostawcy, na podstawie zamówień od odbiorców z wybranych magazynów.
 • Zamówienia. Dodano funkcję kopiowania zamówień od odbiorcy do wybranego magazynu. Umożliwia to m.in. utworzenie centralnego magazynu zamówień, gromadzącego dane do analiz lub tworzenia globalnych zamówień do dostawców.
 • Zamówienia/dokumenty magazynowe - przenoszenie uwag. Dodano przenoszenie zawartości pola uwagi, podczas realizacji na dokument magazynowy.-
 • Eksport/import XML. Dodano obsługę wariantów XML, co pozwala na automatyczną obsługę współpracy z wieloma różnymi sieciami odbiorców. Wybór kontrahenta podczas eksportu dokumentu, powoduje automatyczne dobranie parametrów pliku eksportowego.
 • Eksport/import XML. Umożliwiono wykorzystanie pola "indeks indywidualny" z cennika indywidualnego, jako identyfikatora w polu "BuyerItemCode"
 • Operacje dodatkowe - konfiguracja. W segmencie umożliwiającym podłączenie procedury SQL , dodano funkcję "Wykonaj w pętli dla zaznaczonych". Do wykorzystania tej funkcji wymagane jest zaznaczenie pól Id_obiektu i Kod kontekstu.
 • Urządzenia zewnętrzne/kolektory danych. Dodano opcja weryfikacji ilości z kolektora na zamówieniach oraz przesunięciach międzymagazynowych odłożonych w czasie.
 • Urządzenia zewnętrzne/kolektory danych. Dodano na oknie bufora danych kolumnę identyfikującą transmisję danych z urządzenia np. numer zamówienia lub dokumentu (dla pewnych modeli kolektorów obsługujących dokumenty)
 • Kartoteka asortymentowa - administracja. W kartotece artykułów dodano możliwość konfiguracji kolorów, którymi posługuje się aplikacja sygnalizując różne statusy towarów (np. przekroczony stan min/max).
 • Kartoteka asortymentowa - cena promocyjna. Dodano znacznik (w kartotece asortymentowej) decydujący o podleganiu ceny promocyjnej dalszemu rabatowaniu
 • Kontrahenci - limit kupiecki. Dodano kolejny warunek o treści "blokuj dla wszystkich należności pow. limitu lub dla przeterminowanych"
 • Kontrahenci - limit kupiecki. Dodano operację dodatkową, umożliwiającą grupowe zdefiniowanie wysokości limitu kupieckiego dla zaznaczonych kontrahentów
 • Kontrahenci - filtry. Dodano możliwość przefiltrowania kartoteki kontrahentów, po zawartości pola UWAGI.
 • Dokumenty SAD. Dodano obsługę kodów egzemplarzowych
 • Dokumenty handlowe - filtry. Dodano filtr, umożliwiający wyświetlenie faktur zaliczkowych, wraz z końcowymi dla wskazanych dokumentów zaliczkowych
 • Uprawnienia - edycja zamówień zamkniętych. Dodano uprawnienie , określające prawo do modyfikacji zamówień zamkniętych.
 • Uprawnienia. Dodano uprawnienie umożliwiające ograniczenie widoczności kartoteki kontrahentów wg. definicji zawartej w liście kontrahentów. Automatycznie filtrowane są również dokumenty oraz rozrachunki
 • Uprawnienia. Dodano uprawnienie, pozwalające na wyłączenie przycisku operacji dodatkowych
 • Uprawnienia - rozrachunki. Dodano uprawnienie, określające typ rozrachunku, do którego będzie miał dostęp użytkownik
 • Uprawnienia. Dodano uprawnienie, decydujące o prawie użytkownika do dokonywania zwrotów
 • Wydruki - dokumenty magazynowe, podsumowanie wagi. Zmodyfikowano wydruk podsumowania wagi na dok. magazynowym, obecnie waga może być również drukowana bez rozbicia na poszczególne pozycje
 • Wydruki - rozrachunki, raport szczegółowy. Na wydruku szczegółowym uwidoczniono poszczególne wpłaty
 • Wydruki. Na wydruku faktury, dodano możliwość sklejenie nazwy wraz z kodem towaru
 • Wydruki. Na wydruku faktury VAT, umożliwiono wyłączenie wydruku informacji o wpłacie bieżącej
 • Wydruki. Po wejściu w podgląd lub edycję dokumentu, w oknie "powiązane pozycje" dodano możliwość wydruku
 • Wydruki - etykiety adresowe. Z poziomu kartoteki kontrahenta dodano możliwość wydruku etykiety adresowej dla zaznaczonych firm
 • Zamówienia - wybór konkretnej dostawy. Podczas realizacji zamówienia na dokument handlowy, umożliwiono wybór towaru z konkretnej dostawy
 • Blokady/ostrzeżenia. Poszerzono parametr, obsługujący blokadę sprzedaży w przypadku ceny sprzedaży niższej od rzeczywistej ceny zakupu. Dodano kolejna akcję "ostrzegaj"
 • Urządzenia zewnętrzne/drukarki fiskalne. Dodano obsługę drukarki fiskalnej NOVITUS DELIO PRIME.
 • Urządzenia zewnętrzne/drukarki fiskalne. Dodano obsługę drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57T.
 • Urządzenia zewnętrzne/kasy fiskalne. Dodano obsługę kasy fiskalnej NOVITUS SOLEO, SOLEO PLUS.
 • Urządzenia zewnętrzne/kasy fiskalne. Dodano obsługę kasy fiskalnej POSNET NEO.
 • Urządzenia zewnętrzne/kasy fiskalne. Dodano obsługę kasy fiskalnej POSNET MOBILE.
 • Urządzenia zewnętrzne/wagi etykietujące. Dodano obsługę kasy fiskalnej CAS LP 1.6.
 • Urządzenia zewnętrzne/drukarki fiskalne. Dodano obsługę drukarki fiskalnej ELZAB MERA.
 • Urządzenia zewnętrzne/wagi etykietujące. Dodano obsługę wagi etykietującej MEDESA ECO LABEL