TuInfo TuInfo TuInfo
TuInfo

WAPRO - WF-Fakir Historia zmian w programie - Aktualizacje

Cennik aktualizacji, nowych licencji programów WAPRO

WF-Fakir rozwiązania indywidualne - raporty, eksport danych, import wyciągów bankowych ...

WF-Fakir Opis funkcjonalności programu

WF-Fakir wersja 7.60.8 (wydanie 2) Opis zmian aktualizacji z dnia 26.05.2011

 • Wprowadzono modyfikacje w związku ze zmianami w strukturze e-deklaracji VAT-7K opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w dniu 17 maja 2011

WF-Fakir wersja 7.60.8 Opis zmian aktualizacji z dnia 15.04.2011

 • Dodano obsługę faktur krajowych w walucie.
 • Dostosowano program do zmian w ustawie o VAT, które weszły w życie z dniem 01.04.2011
    W szczególności:
  • W ewidencji VAT Sprzedaż wprowadzono obsługę stawki "--", przewidzianej dla handlu złomem i gazami cieplarnianymi. Faktura sprzedaży wystawiana dla tego typu operacji powinna zawierać tę właśnie stawkę VAT, gdyż decyduje ona o prawidłowym jej wykazaniu w deklaracji VAT-7 (pozycja 41)
  • W ewidencji VAT Zakup nie są wymagane zmiany - należy jednak pamiętać, że dla tego typu transakcji powinna być wybierana grupa podatkowa Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca
  • W module Magik II dodano obsługę faktur sprzedaży dla transakcji handlu złomem i gazami cieplarnianymi
  • Aby umożliwić prawidłową obsługę faktur zakupu, dodano w module Magik II nową zmienną systemową czy_faktura_zlom pozwalającą na odróżnienie faktur związanych z handlem złomem i gazami cieplarnianymi od "zwykłych" faktur zakupu. Jednocześnie dodano warunek Czy faktura złom, dostępny na poziomie: dekretowania kwot z nagłówka dokumentu, dekretowania kwot z pozycji dokumentu oraz ustawiania parametrów VAT. Umożliwia on zbudowanie wspólnego schematu księgowania dla wszystkich rodzajów faktur zakupu, przy jednoczesnym odmiennym ich księgowaniu w przypadku faktur związanych z handlem złomem lub gazami cieplarnianymi.
  • W związku z obsługą tego typu transakcji rozbudowano strukturę plików wymiany xml o dodatkowe znaczniki (szczegółowe informacje w specyfikacji formatu plików). Nowa wersja programu będzie obsługiwać także poprzedni format xml (na dotychczasowych zasadach).
 • W module Magik II przebudowano obsługę importu z plików txt w zakresie rozrachunków.
    W szczególności:
  • Dodano obsługę pliku rozrach.txt (wykorzystywanego wcześniej do importu rozrachunków dla BO), przy czym do struktury tego pliku dodano możliwość wpisania numeru dokumentu (w celu prawidłowej obsługi dokumentów zbiorczych) oraz znacznika transakcji (w celu ułatwienia automatycznego rozliczania importowanych rozrachunków).
  • W celu skorzystania z nowej funkcjonalności, należy do zestawu importowanych plików dodać plik ver.txt, w którym należy wstawić wartość 1.0. W przypadku braku tego pliku import będzie obsługiwany na dotychczasowych zasadach
 • Dodano nową funkcjonalność do modułu Rozrachunki
    W szczególności:
  • Dla funkcji przeglądania rozrachunków dla kolejnych kontrahentów dodano możliwość przeglądania wg nazwy kontrahenta lub wg numeru analityki kontrahenta. Decyduje o tym parametr użytkownika Kolejny element kartoteki w filtrze rozrachunków wg...
  • Dodano możliwość opcjonalnego słownikowania zawartości pola Transakcja, filtrowania rozrachunków wg tego znacznika oraz jego grupowego poprawiania
 • Umożliwiono szybki dostęp do kontaktów kontrahenta z poziomu rozrachunków oraz księgi głównej (polecenie dostępne w menu podręcznym na prawy klawisz myszy, lub po wybraniu kombinacji Ctrl+Alt+K)
 • Dodano parametry użytkownika, pozwalające na oddzielenie w wybranych słownikach pozycji związanych z konkretną firmą od pozycji globalnych, dostępnych z poziomu wszystkich firm
    W szczególności:
  • Używaj opisów w kontekście bieżącej firmy - dotyczy słownika przechowującego opisy dla nagłówków i pozycji dokumentu oraz dla rozrachunków. Ustawienie parametru na "tak" spowoduje, że użytkownik będzie zapisywał i odczytywał opisy ze słownika bieżącej firmy. Ustawienie parametru na "nie" spowoduje, że użytkownik będzie zapisywał i odczytywał opisy z osobnego słownika nie związanego z żadną firmą.
  • Używaj słownika paliw w kontekście bieżącej firmy - dotyczy słownika przechowującego rodzaje paliw. Parametr funkcjonuje w analogiczny sposób jak poprzedni.
 • Rozbudowano interfejs użytkownika o możliwość zmiany rozmiaru poszczególnych sekcji w oknach przeglądania danych. Można to zrobić, przesuwając odpowiednio pionową belkę oddzielającą drzewo filtrów od arkusza przeglądania danych lub poziomą belkę oddzielającą arkusz przeglądania danych od stopki (funkcjonuje tylko dla okien, w których stopka zawiera także arkusz, np. okno przeglądania dokumentów, czy okno przeglądania rozrachunków). Wprowadzone ustawienia są zapamiętywane dla konkretnego użytkownika.

WF-Fakir wersja 7.60.6 Opis zmian aktualizacji z dnia 17.02.2011

 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji VAT w wersji elektronicznej
 • Wprowadzono możliwość wprowadzenia korekty kwoty podatku VAT bez konieczności wstawiania kwoty netto. W tym celu w formatce rejestracji danych VAT dodano parametr Przeliczaj kwoty. Jego wyłączenie pozwoli na niezależne wypełnianie kolumn netto, VAT i brutto.
 • Rozbudowano mechanizm importu elektronicznych wyciągów bankowych. Obecnie możliwe jest zdefiniowanie księgowania warunkowego, co pozwala na stworzenie schematów księgujących na różne konta w zależności od rodzaju danych, np. operacji bankowych.
 • W module Magik II dodano funkcję umożliwiającą wyeksportowanie danych do pliku w formacie RAKS DOS. Zadaniem tej funkcji jest umożliwienie klientom równoległe stosowanie w okresie przejściowym obu systemów FK. Dane z programu WF-MAG (DOS lub Windows) przesyłane są standardowymi mechanizmami do programu WF-FaKir, a następnie - z bufora dokumentów zadekretowanych - eksportowane do pliku. Plik ten może być wczytany przez program RAKS DOS (lub opcjonalnie innej wersji systemu RAKS).

WF-Fakir wersja 7.60.4 Opis zmian aktualizacji z dnia 17.01.2011

 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji VAT
 • Dodano możliwość zapisywania filtrów definiowanych poprzez arkusz filtrów (F8).
 • Dodano możliwość definiowania zaawansowanych filtrów użytkownika bezpośrednio poprzez zapytania SQL

WF-Fakir wersja 7.60.2 Opis zmian aktualizacji z dnia 27.12.2010

 • Dodano obsługę faktur VAT marża.
    W szczególności
  • Przystosowano moduł Magik II do obsługi VAT-marża (typy dokumentów, typy kwot, zmienne, dodatkowe warunki)
  • Rozbudowano strukturę rejestrów VAT na potrzeby obsługi marży (wartość nabycia)
  • Dodano niezbędne wydruki do modułu Ewidencja VAT
 • W module Magik II oraz Ewidencja VAT:
  • Dodano obsługę stawki VAT 4%
  • Dodano kontrolę zgodności kwoty VAT ze stawką VAT
 • Wprowadzono szereg dodatkowych zmian w module Magik II:
    W szczególności
  • Zoptymalizowano import uproszczony, poprzez przeniesienie decyzji o trybie importu ze źródła danych do okna importu dokumentu. Dzięki temu użytkownik może podjąć decyzję o sposobie importu niezależnie dla każdej sesji
  • Dodano filtry w oknie wyboru dokumentów do importu
  • Przebudowano obsługę importu rozliczeń dla zbiorczych dokumentów finansowych (raport kasowy, wyciąg bankowy)
  • Dla importu z plików tekstowych txt dodano obsługę danych adresowych pracowników
  • Zoptymalizowano algorytmy importu danych pod względem wydajności (w celu uzyskania dalszej poprawy wydajności zalecane jest wyłączenie pobierania zmiennych nieużywanych w schematach księgowania)
  • Do wybranych wydruków dodano parametr umożliwiający zamienne stosowanie nazwy pełnej lub skróconej w nagłówkach wydruku
 • Rozszerzono pole numeru własnego dokumentu z 20 do 30 znaków
 • Wprowadzono zapamiętywanie kolejności sortowania w oknach przeglądania danych
 • Ujednolicono mechanizm domyślnego ukrywania rozrachunków w programie WF-MAG - obecnie w każdym przypadku (w tym dla różnic kursowych) zależy to od sposobu ustawienia parametru przy typie dokumentu
 • Zmiany wprowadzone w wariancie BUDŻET
  • Rozbudowo Raporty Użytkownika - nowe funkcje, grupy raportów i parametry,
  • Dodano predefiniowane raporty typu Rb - wraz z drukowaniem zgodnym z wzorem formularzy publikowanym przez Ministerstwo Finansów (mogą wymagać zaimportowania z firmy wzorzec),
  • Dodano eksport raportów użytkownika typu Rb do pliku XML w formacie Besti@.
 • Rozbudowano kartotekę kontrahentów:
    W szczególności
  • Dodano obsługę adresu do korespondencji (na wspólnej bazie dane współdzielone z innymi programami AssecoWAPRO). Dla wybranych raportów użytkownik może zdecydować, który adres (siedziby, czy korespondencyjny) ma być podany na wydruku.
  • Dodano możliwość zapamiętywania zmian w danych adresowych
 • Rozbudowano moduł Raporty Użytkownika
    W szczególności
  • Dla raportów zbudowanych jako lista kont, dodano możliwość drukowania (poza numerem) także nazwy konta
  • W formułach wyliczających wartości dodano możliwość korzystania z predefiniowanych zmiennych.
 • Rozbudowano możliwości wybranych raportów
    W szczególności
  • Do raportu Rozrachunki - Rozrachunki Syntetyka dodano możliwość drukowania numeru konta
  • Dla wydruku Dokumenty - Polecenia Księgowania (nadruk) dodano możliwość ukrywania numeru ewidencyjnego i daty księgowania dokumentu
 • Przeniesiono parametr odpowiedzialny za ręczne/automatyczne rejestrowanie rozrachunku (przy wprowadzaniu dokumentów) z grupy parametrów firmy do grupy parametrów użytkownika
 • W oknie Bilans otwarcia dodano kolumny wyświetlające persaldo kont dla BO

WF-Fakir wersja 7.60.0 Opis zmian aktualizacji z dnia 04.10.2010

 • Dodano obsługę nowych stawek podatkowych VAT.
  W szczególności:
  • Dodano do słownika nowe stawki VAT oraz dodano możliwość ich wykorzystania podczas przetwarzania dokumentów
  • W module Ewidencja VAT dodano możliwość przeglądania nowych stawek VAT (okna przeglądania, filtry, okna edycji danych itp.)
  • Zmodyfikowano raporty z modułu Ewidencja VAT, dostosowując je do obsługi nowych stawek.
  • Przystosowano moduł importu Magik II do obsługi nowych stawek VAT, zarówno dla importu z programu WF-MAG, jak i dla importu z plików tekstowych oraz uniwersalnego formatu XML.
 • Rozbudowano możliwości definicyjne automatów VAT.
  W szczególności:
  • Dodano możliwość definiowania grup kont i wykorzystania ich w definicji automatów VAT. Jeśli użytkownik w definicji poda zamiast konkretnego konta grupę kont, wówczas podczas wykonywania automatu program wyświetli formatkę zawierającą listę wszystkich kont z danej grupy i umożliwi wygodne rozpisanie kwoty pomiędzy wybrane konta
  • Dodano możliwość podawania w definicji pozycji automatów masek kont (z wykorzystaniem znaków globalnych * i ? analogicznie jak w przypadku filtrowania danych maską konta. W przypadku użycia maski, podobnie jak dla grup kont, przy wykonywaniu automatu na ekranie pojawi się formatka zawierająca wszystkie konta odpowiadające danej masce, umożliwiająca wygodne rozpisanie kwoty pomiędzy wybrane pozycje.
 • Dodano specjalizowaną formatkę do wprowadzania zbiorczych dokumentów finansowych (wyciągów bankowych oraz raportów kasowych).
  W szczególności:
  • Wprowadzono nową predefiniowaną klasę dokumentów (wzorzec) Zbiorczy dokument finansowy. Typy dokumentów zdefiniowane w oparciu o ten wzorzec wprowadzane są poprzez specjalnie dostosowaną formatkę. Dla pełnego wykorzystania jej możliwości zalecane jest wskazanie konta kasy/banku, z którym związany będzie dany dokument zbiorczy
  • Przebudowano formatkę wprowadzania dokumentów, wprowadzając mechanizmy dedykowane dla zbiorczych dokumentów finansowych.
   - przycisk Dodaj uzupełniono o dwa dodatkowe +/-, obsługiwane z myszą lub z klawiatury numerycznej, pozwalające na ustawienie się kursora od razu na stronie Dt lub Ct. Jednocześnie druga strona dekretu automatycznie uzupełniana jest kontem przypisanym do typu dokumentu oraz podaną przez użytkownika kwotą.
   - dodano dodatkowe informację o kwotach: z przeniesienia, razem i do przeniesienia, pozwalające na szybkie skontrolowanie prawidłowości wprowadzonego dokumentu, poprzez porównanie ich np. z odpowiednimi kwotami figurującymi na wyciągu bankowym
   - dodano wydruki pozwalające na szybki wydruk dokumentu KP lub KW na podstawie pozycji zbiorczego dokumentu finansowego, bezpośrednio z okna edycji dokumentu
 • Dodano możliwość obsługi w ewidencji VAT wielu dokumentów dla jednego dokumentu księgowego. W tym celu, wprowadzając zapisy do rejestru VAT należy przy dodawaniu danej pozycji wybrać zakładkę Dokument i w razie potrzeby wprowadzić dane dokumentu VAT inne niż w nagłówku dokumentu zbiorczego.
 • Dodano predefiniowane definicje dla wybranych raportów użytkownika: Bilansu (Aktywa i Pasywa) oraz Rachunku Wyników (Kalkulacyjnego i Porównawczego). Predefiniowane formuły przystosowane są do pełnego planu kont pobranego podczas zakładania firmy (zaznaczone wszystkie opcje: handlowa, produkcyjna, usługowa). W przypadku wczytywania ograniczonego planu kont, należy samodzielnie zmodyfikować wczytane formuły. W przypadku, gdyby z predefiniowanych definicji chciał skorzystać użytkownik pracujący na wcześniej założonej firmie, powinien ponownie zaimportować w/w raporty, wykorzystując jako źródło firmę Wzorzec.
 • Wprowadzono szereg zmian w module Magik II.
  W szczególności:
  • Wprowadzono obsługę nowych stawek VAT
  • Dodano obsługę faktur VAT marża podczas importu danych z programu WF-MAG
  • Dodano obsługę tzw. operatorów płatności dla transakcji typu karty płatnicze, pobranie pocztowe itp.
  • Opcjonalnie uproszczono proces importu danych (użytkownik ma możliwość przełączenia się na tryb uproszczony):
   - w przypadku importu danych z programu WF-MAG na wspólnej bazie, użytkownik programu WF-FaKir ma możliwość zaznaczenia i pobrania dokumentów bezpośrednio z programu FK, bez konieczności uruchamiania programu magazynowego. W tym celu dodano nowe okno, umożliwiające wybór dokumentów magazynowych, którego obsługa jest zbliżona do obsługi okna programu WF-MAG odpowiedzialnego za eksport danych do modułu FK
   - możliwy jest import bezpośrednio do bufora dokumentów zadekretowanych, z pomięciem dodatkowego okna
  • Dodano obsługę faktur VAT marża podczas importu danych z programu WF-MAG
  • Dla importu z programu WF-MAG zmieniono sposób sortowania pozycji na dokumentach zbiorczych, tak aby była analogiczna jak w przypadku dokumentów źródłowych
  • W oknie definiowania schematów księgowych dodano sortowanie dla listy zdefiniowanych warunków - sortowanie obsługuje się poprzez kliknięcie na daną kolumnę
 • Ponadto zaimplementowano zmiany wprowadzone w wydaniu II wersji 7.50.8,
  w szczególności:

  W module Magik II dodano przykładowy schemat księgowania, którego zadaniem jest ułatwienie początkującym użytkownikom i wdrożeniowcom skonfigurowanie systemu. Może służyć zarówno jako materiał poglądowy, jak również - po ewentualnych modyfikacjach dostosowujących do specyfiki konkretnego klienta - jako końcowy schemat roboczy.
 • Przykładowy schemat ilustruje możliwości modułu na podstawie współpracy z programem WF-Mag dla Windows, dlatego jego utworzenie możliwe jest tylko w bazie, na której zainstalowano program WF-Mag oraz dla firmy, która już jest użytkowana w programie WF-Mag
 • Po spełnieniu powyższych warunków schemat tworzy się w następujących sytuacjach:
  • automatycznie przy pierwszym uruchomieniu WF-FaKira na danej bazie i wyborze firmy współpracującej z WF-Magiem
  • podczas zakładania dowolnego roku obrotowego na podstawie firmy Wzorzec, jeśli zaznaczono opcję tworzenia przykładowego schematu
  • podczas zakładania źródła danych WF-Mag dla Windows dla wspólnej bazy i dokumentów niezadekretowanych – jeśli zaznaczono opcję tworzenia przykładowego schematu
  • Przyciskiem Utwórz przykładowy schemat w oknie przeglądania schematów księgowania, który jest aktywny jeśli ustawimy się na źródle danych odpowiedniego typu (takiego jak opisano w punkcie poprzednim)
 • Podczas tworzenia schematu przy starcie firmy, program automatycznie, na podstawie danych pobranych z WF-Maga, uzupełnia analityki magazynów i kas oraz dostosowuje plan kont, dzienniki i typy dokumentów do potrzeb przykładowego schematu. W takiej sytuacji schemat wymaga jedynie wygenerowania (Popraw / Zapisz i wygeneruj procedurę) - i praktycznie jest gotowy do użycia
 • W przypadku utworzenia schematu na już istniejącym źródle danych lub przy zmodyfikowanym planie kont, dziennikach i typach dokumentów, należy raczej potraktować go jako materiał przykładowy i w miarę potrzeb skorygować konta, dzienniki lub typy dokumentów zgodnie ze zmianami z dokonanymi wcześniej w programie.
 • W wariancie Budżet dodano raport z rozrachunków grupujący kontrahentów wg klasyfikacji budżetowej

WF-Fakir wersja 7.50.8 Opis zmian aktualizacji z dnia 30.06.2010

 • Dodano do raportów użytkownika obsługi sprawozdania statystycznego F-01 W szczególności:
  • Dodano predefiniowane raporty odpowiadające poszczególnym sekcjom sprawozdania F-01 - raport musi być zaimportowany z firmy Wzorzec
  • Dodano funkcję umożliwiającą pobieranie danych z rejestrów VAT, ułatwiającej zdefiniowanie raportu
  • Dodano mechanizm umożliwiający przedstawienie wielu raportów (sekcji F-01) na jednym wydruku
 • Dodano możliwość niezależnego zamykania miesięcy w rejestrach VAT. Miesiące mogą być zamykanie niezależnie od zamykania okresów obrotowych w księdze głównej. Po zamknięciu miesiąca dla VAT nie będzie możliwe wprowadzenie w nim danych do rejestru. W szczególności nie będzie możliwe wprowadzenie dokumentu (nawet do otwartego okresu obrotowego), jeśli dane do rejestru VAT pochodzące z tego dokumentu miałyby trafić do zamkniętego okresu dla VAT (decyduje data okresu VAT).
 • Dodano opcjonalną możliwość rejestrowania dokumentów w innym okresie niż bieżący. Obecnie program domyślnie zaproponuje przywiązanie dokumentu do okresu wynikającego z daty księgowania, natomiast jeśli okres ten będzie różny od bieżącego - w zależności od ustawionych parametrów program zablokuje możliwość jego zarejestrowania lub wyświetli ostrzegawczy komunikat
 • W module Magik II dodano obsługę kontrahenta detalicznego dla importu danych z programu WF-Mag z rozłącznych baz danych. Jeśli w schemacie księgowania ustawimy na sztywno analitykę konta odpowiadającą kontrahentowi zdefiniowanemu w programie WF-FaKir jako kontrahent detaliczny (patrz -> Parametry pracy firmy), wówczas dekret oraz rozrachunek zostaną zapisane na podane konto detaliczne, natomiast zapis do rejestru VAT trafi na kontrahenta związanego z importowanym dokumentem (kontrahent ten zostanie także dodany do kartoteki).

WF-Fakir wersja 7.50.6 Opis zmian aktualizacji z dnia 28.04.2010

 • Przebudowano parametry pracy firmy.
  • Dodano nowy parametr Kontrola VAT umożliwiający czasowe wyłączenie kontroli bez konieczności usuwania z parametrów kont związanych z VAT;
  • Dodano możliwość podawania wielu kont dla każdego parametru kontroli VAT. Przypominamy, że możliwe jest wpisywanie także syntetyk lub analityk nadrzędnych, natomiast dane konto może wystąpić co najwyżej w jednej pozycji dla danego rodzaju podatku VAT
  • Przebudowano interfejs wyświetlający parametry pracy firmy: dodano drzewo dzielące parametry na grupy tematyczne, stary podział modułowy przesunięto na listę rozwijaną, kolorem czerwonym oznaczono parametry, które nie mogą być (w danym roku obrotowym) zmienione po dodaniu pierwszego dokumentu
  • Usunięto niepotrzebne parametry: Rachunek wyników, Przychody przyszłych okresów, Rozliczenie kont wynikowych
  • Rozbudowano opisy poszczególnych parametrów
 • Przebudowano parametry użytkownika.
  • Dodano nowe parametry: Autouzupełnianie danych kontrahenta - pozwala na autouzupełnianie takich danych, jak NIP, nazwa, adres we wszystkich formatkach, w których wprowadzamy dane kontrahenta Autouzupełnianie opisów - analogicznie dla opisów wprowadzanych w dowolnej formatce Ograniczone wyświetlanie elementów graficznych - ogranicza ilość wyświetlanych elementów graficznych (bitmapy) na potrzeby sesji terminalowych Pokazuj pasek z ikonami - wyłącza/załącza główny pasek narzędzi.
   - Przebudowano drzewo grupowania parametrów w celu zwiększenia jego czytelności
   - Dodano funkcję kopiowania bieżącego układu parametrów do innego użytkownika (funkcja dostępna wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniami administratora)
 • Rozszerzono zakres działania funkcji autouzupełniania danych.
  • Autouzupełnianie adresu na podstawie kodu pocztowego w kontrahencie (mechanizm samouczący się)
  • Autouzupełnianie województwa
 • Dodano możliwość powiązania automatu VAT z typem dokumentu także od strony definicji automatów VAT.
 • W module Księga główna umożliwiono przełączanie się pomiędzy walutami bez zmiany parametrów użytkownika. Walutę można wybierać bezpośrednio w górnej części okien przeglądania danych.
 • W module Ewidencja VAT wprowadzono zmiany dotyczące usług wykonywanych poza terytorium kraju
  • W ewidencji VAT dodano znacznik pozwalający wyróżnić w ramach grupy Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju wyłącznie usługi oraz wprowadzono pole Nazwa usługi, zgodnie z wymogami art.109 ust.3a Ustawy. Dodano obsługę tych pól podczas rejestrowania dokumentów VAT
  • W oknie przeglądania rejestru sprzedaży dodano dodatkowe kolumny dla powyższych wartości oraz możliwość stosownego filtrowania danych (zakładka Pozostałe w formatce filtra F8)
  • Dodano raport Świadczenie usług poza terytorium kraju - zgodnie z wymogami art.109 ust.3a Ustawy
 • Wprowadzono zmiany w module Magik II, umożliwiające ustawienie znacznika oraz pobranie nazwy usługi przy imporcie danych z programu WF-MAG dla Windows
  • Ustawienie identycznych parametrów dla całego dokumentu możliwe jest w zakładce Parametry VAT schematu księgowania. W takiej jednak sytuacji konieczne będzie podanie nazwy usługi już na etapie definiowania schematu
  • Ustawienie parametrów osobno dla każdej pozycji dokumentu możliwe jest poprzez Akcje dodatkowe dostępne przy definiowaniu dekretowania pozycji. W takim przypadku kwota dekretu pobierana powinna być z pozycji i należy w definicji schematu zażądać aby jako nazwa usługi była pobierana nazwa kategorii asortymentowej lub nazwa asortymentu przypisana do pozycji dokumentu w programie WF-Mag.

WF-Fakir wersja 7.50.4 Opis zmian aktualizacji z dnia 01.02.2010

 • Wprowadzono zmiany w obsłudze podatku VAT, dostosowując ją do aktualnych przepisów
  • Dodano nowe podgrupy podatkowe umożliwiające rejestrację danych zgodnie z najnowszymi przepisami
  • Dodano pełną obsługę podgrup na etapie wprowadzania faktur oraz przetwarzania danych w module Ewidencja VAT
  • W module Magik II dodano parametr Podgrupa VAT oraz możliwość konfigurowania warunków dla podgrup (zakładka Parametry VAT w oknie definiowania dekretów dla schematu księgowania)
  • Dodano możliwość importu podgrup z plików tekstowych.
  • Zaktualizowano wzory deklaracji podatkowych VAT
 • Dodano moduł umożliwiający elektroniczne wysyłanie deklaracji (e-Deklaracje). Moduł jest dostępny w menu Ewidencja VATe - Deklaracje. Deklaracje powinny być uprzednio wyeksportowane z programu WF-FaKir do pliku XML (funkcja dostępna w oknie przeglądania deklaracji pod przyciskiem Export do XML).
 • Sparametryzowano wybrane elementy interfejsu użytkownika. W szczególności - w module Ustawienia własne użytkownika dodano następujące parametry:
  • Styl graficzny - przełączenie na wartość Styl klasyczny umożliwia wyłączenie wybranych elementów graficznych w celu szybszego wyświetlania okien na komputerach wyposażonych w słabe karty graficzne
  • Obsługa maksymalizacji okien - przełączenie na wartość WF-FaKir umożliwia przejęcie przez program operacji maksymalizowania okien aplikacji. Funkcja ta może być wykorzystana w przypadku problemów z maksymalizacją okien przez system operacyjny Windows.
  • Ustawienie marginesów dla okien zmaksymalizowanych - polecenie (aktywne tylko przy ustawionej opcji maksymalizacji okien na WF-FaKir) umożliwia wprowadzenie dodatkowych marginesów przy maksymalizacji okien
  • Przywróć ustawienia domyślne okien - funkcja kasuje plik .ini, w którym zapamiętane jest ostatnie położenie i rozmiar okien użytkownika, przywracając wartości domyślne. Funkcja może być wykorzystana także w przypadku, gdy wskutek błędów systemu Windows niektóre okna wyświetlane są poza obszarem ekranu.
 • W module Magik II dostano zmienną @rap_nr_dokf, którą użytkownik może wykorzystać we własnej formule przy imporcie zbiorczych dokumentów finansowych (raport kasowy i wyciąg bankowy) w celu pobrania numeru dokumentu finansowego, na podstawie którego tworzona jest pozycja dokumentu zbiorczego.

  Uwaga: w przypadku gdy WF-Mag dla Windows pracuje na bazie rozłącznej w wersji wcześniejszej niż 7.50.4, do prawidłowego działania tej funkcjonalności niezbędne jest zainstalowanie w bazie danych programu WF-Mag stosownej poprawki, dostępnej pod adresem http://wapro24.pl/plikownia/WF-Mag/Windows/7.50.2/(WEF-230)poprawkaMAG7502w1.zip.

WF-Fakir wersja 7.50.2 Opis zmian aktualizacji z dnia 21.12.2009

 • Dodano załączniki VAT-ZT, VAT-ZZ, ORD-ZU do deklaracji VAT-7
 • W module Raporty użytkownika wprowadzono zapisywanie parametrów wydruku oraz podsumowania
 • Wprowadzono możliwość importu banków z bazy danych Krajowej Izby Rozliczeniowej (dodanie lub aktualizacja danych)
 • Przy dodawaniu urzędu skarbowego do kartoteki umożliwiono skorzystanie z predefiniowanej listy US
 • W module Rozrachunki rozbudowano filtr o warunek na saldo rozrachunku
 • Dokonano istotnych zmian w module Magik II
  • Rozszerzono możliwości definicyjne dla raportów kasowych: obsługa pól dodatkowych, obsługa grupy cenowej płatnika, nowy warunek "Pozycja zaliczka"
  • Usprawniono moduł Metabazy i Metadefinicji, wprowadzając możliwości:
   - korzystania z edytora formuł w przypadku definicji typu kwoty
   - sortowania warunków wg wartości
   - definiowania zmiennych typu numerycznego
  • Przy definiowaniu dekretów na dokument handlowy dodano możliwość wykorzystania numeru powiązanego dokumentu magazynowego
  • Wprowadzono walidację długości opisu dekretu oraz opisu nagłówka dokumentu w diagnostyce poprawności schematu księgowania
  • Usprawniono schemat importu danych z wewnętrznego modułów Kasa programu WF-FaKir wprowadzając warunek na typ płatnika (zarówno dla dokumentów KP i KW jak i raportów kasowych)

WF-Fakir wersja 7.50.0 Opis zmian aktualizacji z dnia 03.11.2009

 • Rozbudowano moduł Raporty Użytkownika - obsługa do 20 kolumn, szereg dodatkowych funkcji i parametrów,
 • Dodano obsługę faktur krajowych w walucie.
 • Wprowadzono w module Magik II:
  • Dodano obsługę MPK w schematach księgowania dokumentów z WF-Mag’a,
  • Dodano obsługę faktur krajowych zakupu w walucie,
  • Dodano obsługę zaliczek do faktur walutowych (zagranicznych i krajowych) oraz faktur WDT,
  • Dodano możliwości definiowania własnych zmiennych oraz własnych warunków.
  • Uwaga: Zmienia się struktura pliku XML wymiany danych pomiędzy WF-Mag’iem a WF-FaKir’em. Ważne dla klientów, którzy w oparciu o te pliki samodzielnie robili integrację z innymi systemami.
 • Zmiany wprowadzone w wariancie BUDŻET
  • Rozbudowo Raporty Użytkownika - nowe funkcje, grupy raportów i parametry,
  • Dodano predefiniowane raporty typu Rb - wraz z drukowaniem zgodnym z wzorem formularzy publikowanym przez Ministerstwo Finansów (mogą wymagać zaimportowania z firmy wzorzec),
  • Dodano eksport raportów użytkownika typu Rb do pliku XML w formacie Besti@.

WF-Fakir wersja 7.40.8 Opis zmian aktualizacji z dnia 14.07.2009

 • Dokonano istotnych zmian w module Raporty użytkownika
  • zwiększono liczbę obsługiwanych kolumn z 5 do 20
  • rozszerzono opis pozycji zestawienia do 500 znaków
  • w parametrach wydruku dodano możliwość - wydrukowania kwot zaokrąglonych do pełnych jednostek
   - wydrukowania kwot obciętych do pełnych jednostek (bez miejsc po przecinku)
   - drukowania zestawienia z liczbą porządkową dla kolejnych pozycji
   - zawijania wierszy na wydrukach
 • W parametrach globalnych pracy firmy, dla parametru Data rozliczenia rozrachunku dodano nową opcję Data dokumentu płatności. Opcja ta powoduje, że w przypadku rozliczania należności/zobowiązania z płatnością, jako data rozliczenia przyjmowana jest data dokumentu płatności, nawet jeśli jest wcześniejsza. W przypadku rozliczania dwóch faktur lub dwóch płatności, brana jest data późniejszego rozrachunku.
 • W oknach, w których zakładany jest filtr na zakres kont (np. Księga główna/Przeglądanie wg okresów) dodano opcję umożliwiającą filtrowanie dla wskazanych kont. W tym celu należy przy wyborze konta (w planie kont) przełączyć widok na przeglądanie wg listy (a nie wg drzewa) i zaznaczyć wiele pozycji.
 • W raporcie Zestawienie zapisów na kontach dodano parametr umożliwiający wydruk zapisów za wskazany przedział czasowy