wf-best szkolenia aktualizacja WF-best WAPRO Warszawa wf-best
TuOpis TuInfo

WAPRO - WF-bEST (Ewidencja środków trwałych i wyposażenia)

WF-bEST dla Windows przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz generowania not księgowych do programu finansowo księgowego.

WF-bEST dla Windows w pełni wykorzystuje zalety środowiska Windows. Wiele opcji konfiguracyjnych pozwala na przystosowanie aplikacji do specyficznych wymagań użytkownika oraz zapamiętanie takiego układu jako prywatną, domyślną konfigurację. Zadbano przy tym o prostotę i ergonomię obsługi programu, szybki i wygodny dostęp do najczęściej używanych funkcji. Ogromną zaletą programu WF-bEST, jest zachowanie "klawiszologii" znanej z innych programów Asseco WAPRO. Co więcej interfejs tego produktu jest niezwykle podobny do programów WF-Mag czy też WF-Fakir, dlatego osoby korzystające z tamtych programów nie będą miały problemu z obsługą systemu WF-bEST. W szczególności identyczne są mechanizmy zarządz-ania raportami, administracji użytkownikami/grupami, definiowania pól dodatkowych itd..

Przegląd podstawowych funkcji programu

Kartoteki i słowniki

 • Klasyfikacja rodzajowa środków Trwałych, z możliwością jej uzupełniania,
 • miejsca użytkowania, przechowywane w strukturze drzewiastej,
 • ewidencja stanowisk kosztowych,
 • rozbudowana ewidencja kontrahentów/dostawców wraz z informacjami kontaktowymi,
 • kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych),
 • własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia,
 • rozbudowana ewidencja firm obsługiwanych przez system, zawierająca takie informacje, jak nazwa, adres, NIP, rachunki bankowe itp.

Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne

 • podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe (możliwy procentowy przydział do wielu stanowisk), osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartość początkowa, wartość aktualna, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia przydziałów do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych
 • możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania,
 • możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych,
 • ewidencja operacji wykonanych na danym środku,
 • spis dokumentów danego środka trwałego,
 • możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii
 • rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych

Wyposażenie

 • podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka
 • możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
 • możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii
 • rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych

Amortyzacja.

 • możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 • dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika)
 • częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie
 • dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób)
 • możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo

Operacje systemowe:

 • dostępne są następujące operacje:
  • Likwidacja
  • Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik)
  • Sprzedaż
  • Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik)
  • Ulepszenie środka
  • Przeszacowanie środka
  • Przekazanie nieodpłatne środka
  • Zmiana osoby odpowiedzialnej
  • Zmiana miejsca użytkowania środka
  • Korekta amortyzacji wykonanej
  • Korekta planu amortyzacji
 • prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych,

Dokumenty systemu

 • operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT),
 • możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach
 • możliwość nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu

Dokumenty zakupu

 • każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie zakupu
 • dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu
 • możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy

Dekrety/Rejestry not księgowych

 • dostępne dwie możliwe polityki generowania dekretów:
  • w oparciu o wzorce księgowania - można zdefiniować dowolną liczbę wzorców księgowania, z których każdy jest zbiorem standardowych operacji (np. przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, likwidacja itp..) powiązanych z kontami Wn/Ma, na które to konta przydzielane są procentowo wartości operacji; wówczas dany środek trwały wiążemy na stałe z wybranym wzorcem księgowania
  • w oparciu o metajęzyk dekretów - definiujemy parametry (np. numery kont), funkcje (zwracają wyliczone numery kont dla wprowadzonych warunków) i sposoby księgowania (które wiążą funkcje z operacjami standardowymi) ; sposób ten pozwala na wygenerowanie dowolnych numerów kont (np. zgodnymi z kontami w programie księgowym) wraz z wartościami jakie powinny być na nich zaksięgowane
 • ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów
 • możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może być WF-Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów

Pozostałe funkcje

 • moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu
 • mechanizm pól dodatkowych
 • moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL.

Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ

 • podłączanie własnych raportów Crystal Reports, wspomaganie rachunkowości zarządczej,
 • mechanizm pól dodatkowych

Minimalne wymagania sprzętowe

Instalacja jednostanowiskowa:
Komputer z procesorem Pentium III 500 MHz, 192 MB RAM, 600 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM, karta graficzna SVGA, Windows 98SE, MS-SQL Server w wersji 2000 Desktop Edition

Instalacja wielostanowiskowa
Serwer: komputer z procesorem P IV 600 MHz, 600 MB RAM, 256 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM, karta graficzna SVGA, Windows 2000 Server, MS-SQL Server 2000 Stanowisko: komputer z procesorem Pentium III 600 MHz, 128 MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na dysku, karta graficzna SVGA, Windows 98SE

Praca w sieciach:
Windows NT/2000/95/98/ME/XP/Vista/W7/Serwer 2003,2008


Dowiedz się więcej

Aktualna wersja:
 7.90.0
z dn.(01.10.2013)

Cennik programów
   Asseco WAPRO

Rozwiązania
   indywidualne

Aktualne promocje

Zamów nową licencję
   lub aktualizację

Dostępne warianty

Blumiks Wf-bEST aktualizacja BIZNES Warszawa Blumiks Wf-bEST BIURO Warszawa Blumiks Wf-bEST PRESTIŻ Warszawa

Aktualne wersje
WF-Fakturka 7.90.0
WF-Mag 7.90.0
WF-Mag Mobile2 7.90.0
WF-Kaper 7.90.0
WF-Fakir 7.90.0
WF-Gang 7.90.0
WF-Best 7.90.0
WF-Analizy 7.90.0
WF-CRM 7.90.0